Stel dat het leven wel zin had en dat wij die zouden weten. Dat zou een ware catastrofe zijn


stel-dat-het-leven-wel-zin-had-dat-wij-die-zouden-weten-dat-zou-een-ware-catastrofe-zijn
onbekendsteldathetlevenwelzinhadwijdiezoudenwetendatzoueenwarecatastrofezijnstel datdat hethet levenleven welwel zinzin hadhad enen datdat wijwij diedie zoudenzouden wetendat zouzou eeneen wareware catastrofecatastrofe zijnstel dat hetdat het levenhet leven welleven wel zinwel zin hadzin had enhad en daten dat wijdat wij diewij die zoudendie zouden wetendat zou eenzou een wareeen ware catastrofeware catastrofe zijnstel dat het levendat het leven welhet leven wel zinleven wel zin hadwel zin had enzin had en dathad en dat wijen dat wij diedat wij die zoudenwij die zouden wetendat zou een warezou een ware catastrofeeen ware catastrofe zijnstel dat het leven weldat het leven wel zinhet leven wel zin hadleven wel zin had enwel zin had en datzin had en dat wijhad en dat wij dieen dat wij die zoudendat wij die zouden wetendat zou een ware catastrofezou een ware catastrofe zijn

Het verderfelijkste zelfbedrog, dat wij mensen ons wijsmaken, is misschien wel, dat wij zonder zelf bedrog zouden kunnen leven -Ernst Hohenemser
het-verderfelijkste-zelfbedrog-dat-wij-mensen-ons-wijsmaken-is-misschien-wel-dat-wij-zonder-zelf-bedrog-zouden-kunnen-leven
Wij zullen moeten erkennen, dat elk werkelijk groot en gelukkig leven in de ware zin des woords dat eens dienaars is geweest -Ralph Waldo Trine
wij-zullen-moeten-erkennen-dat-elk-werkelijk-groot-gelukkig-leven-in-de-ware-zin-woords-dat-eens-dienaars-is-geweest
Ik stel me de hoorndrager voor die zegt: 'Wat me wel dwarszit, is te weten dat die vent nu weet waarmee ik genoegen heb genomen' -Sacha Guitry
ik-stel-me-de-hoorndrager-voor-die-zegt-'wat-me-wel-dwarszit-is-te-weten-dat-die-vent-nu-weet-waarmee-ik-genoegen-heb-genomen'
Dat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet er immers niets van af dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat - en dan te kunnen leven! -Sören Kierkegaard
dat-een-vogel-kan-leven-dat-begrijp-ik-wel-die-weet-er-immers-niets-van-af-dat-hij-bestaat-voor-god-maar-te-weten-dat-men-voor-god-bestaat-dan-te