Stel u er niet mee tevreden dat ge in het algemeen deugdzaam zijt: want als één schakel ontbreekt, is de keten stuk


stel-u-er-niet-mee-tevreden-dat-ge-in-het-algemeen-deugdzaam-zijt-want-als-één-schakel-ontbreekt-is-de-keten-stuk
william pennstelernietmeetevredendatgeinhetalgemeendeugdzaamzijtwantalséénschakelontbreektisdeketenstukstel uu erer nietniet meemee tevredentevreden datdat gege inin hethet algemeenalgemeen deugdzaamdeugdzaam zijtwant alsals éénéén schakelschakel ontbreektis dede ketenketen stukstel u eru er nieter niet meeniet mee tevredenmee tevreden dattevreden dat gedat ge inge in hetin het algemeenhet algemeen deugdzaamalgemeen deugdzaam zijtwant als éénals één schakeléén schakel ontbreektis de ketende keten stukstel u er nietu er niet meeer niet mee tevredenniet mee tevreden datmee tevreden dat getevreden dat ge indat ge in hetge in het algemeenin het algemeen deugdzaamhet algemeen deugdzaam zijtwant als één schakelals één schakel ontbreektis de keten stukstel u er niet meeu er niet mee tevredener niet mee tevreden datniet mee tevreden dat gemee tevreden dat ge intevreden dat ge in hetdat ge in het algemeenge in het algemeen deugdzaamin het algemeen deugdzaam zijtwant als één schakel ontbreekt

Een aforisme is de laatste schakel van een lange keten van gedachten -Marie von Ebner-Eschenbach
een-aforisme-is-de-laatste-schakel-van-een-lange-keten-van-gedachten
De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen -Plato
de-deugdzaamste-mens-is-hij-die-zich-ermee-tevreden-stelt-deugdzaam-te-zijn-zonder-te-trachten-het-ook-te-schijnen
Zolang hij de mensen in het algemeen maar niet in hun bezit of hun eer aantast, leven ze tevreden -Machiavelli
zolang-hij-de-mensen-in-het-algemeen-maar-niet-in-hun-bezit-of-hun-eer-aantast-leven-ze-tevreden
Erken het woord, vervul het geheel; ik ben een mens, dan zijt gij ook tevreden -Leopold Schefer
erken-het-woord-vervul-het-geheel-ik-ben-een-mens-dan-zijt-gij-ook-tevreden
Het schijnt dat er bijna evenveel mensen zijn wie het aan hartstocht ontbreekt als wie het aan verstand ontbreekt. -William Shenstone
het-schijnt-dat-er-bijna-evenveel-mensen-zijn-wie-het-aan-hartstocht-ontbreekt-als-wie-het-aan-verstand-ontbreekt
Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen -William Shakespeare
wees-wat-gij-zijt-dat-is-een-vrouw-zijt-gij-meer-dan-zijt-gij-er-geen