Stijl is poëzie in proza, dat wil zeggen een manier van uitdrukken die niet door het denken wordt verklaard


stijl-is-poëzie-in-proza-dat-wil-zeggen-een-manier-van-uitdrukken-die-niet-door-het-denken-wordt-verklaard
alainstijlispozieinprozadatwilzeggeneenmaniervanuitdrukkendienietdoorhetdenkenwordtverklaardstijl isis poëziepoëzie inin prozadat wilwil zeggenzeggen eeneen maniermanier vanvan uitdrukkenuitdrukken diedie nietniet doorhet denkendenken wordtwordt verklaardstijl is poëzieis poëzie inpoëzie in prozadat wil zeggenwil zeggen eenzeggen een maniereen manier vanmanier van uitdrukkenvan uitdrukken dieuitdrukken die nietdie niet doorniet door hetdoor het denkenhet denken wordtdenken wordt verklaardstijl is poëzie inis poëzie in prozadat wil zeggen eenwil zeggen een manierzeggen een manier vaneen manier van uitdrukkenmanier van uitdrukken dievan uitdrukken die nietuitdrukken die niet doordie niet door hetniet door het denkendoor het denken wordthet denken wordt verklaardstijl is poëzie in prozadat wil zeggen een manierwil zeggen een manier vanzeggen een manier van uitdrukkeneen manier van uitdrukken diemanier van uitdrukken die nietvan uitdrukken die niet dooruitdrukken die niet door hetdie niet door het denkenniet door het denken wordtdoor het denken wordt verklaard

Een  fout van slechte poëzie is het proza te verdunnen, evenals de aard der goede poëzie meebrengt, het proza te verdichten -Vauvenargues
een-fout-van-slechte-poëzie-is-het-proza-te-verdunnen-evenals-de-aard-der-goede-poëzie-meebrengt-het-proza-te-verdichten
Stijl is een zeer eenvoudige manier om ingewikkelde dingen te zeggen -Jean Cocteau
stijl-is-een-zeer-eenvoudige-manier-om-ingewikkelde-dingen-te-zeggen
De sillylach van de maan bij liefdestaferelen in parken wordt verklaard door het feit dat de maan dit moeilijk in zijn vuistje kan doen -Ischa Meijer
de-sillylach-van-de-maan-bij-liefdestaferelen-in-parken-wordt-verklaard-door-het-feit-dat-de-maan-dit-moeilijk-in-zijn-vuistje-kan-doen
Poëzie is de manier om een lelijk ding mooi te zeggen -Renate van Gool
poëzie-is-de-manier-om-een-lelijk-ding-mooi-te-zeggen
Dat is geen poëzie, maar dolgeworden proza -Alexander Pope
dat-is-geen-poëzie-maar-dolgeworden-proza