Straf, die verlamt en doodt in plaats van leven te wekken, heeft haar doel gemist


straf-die-verlamt-doodt-in-plaats-van-leven-te-wekken-heeft-haar-doel-gemist
salomon baer-oberdorfstrafdieverlamtdoodtinplaatsvanleventewekkenheefthaardoelgemistdie verlamtverlamt enen doodtdoodt inin plaatsplaats vanvan levenleven tete wekkenheeft haarhaar doeldoel gemistdie verlamt enverlamt en doodten doodt indoodt in plaatsin plaats vanplaats van levenvan leven televen te wekkenheeft haar doelhaar doel gemistdie verlamt en doodtverlamt en doodt inen doodt in plaatsdoodt in plaats vanin plaats van levenplaats van leven tevan leven te wekkenheeft haar doel gemistdie verlamt en doodt inverlamt en doodt in plaatsen doodt in plaats vandoodt in plaats van levenin plaats van leven teplaats van leven te wekken

De slaaf heeft slechts één meester, de eerzucht heeft er evenveel als er mensen zijn die haar kunnen helpen haar doel te bereikenDe straf voor hem, die de vrouwen te veel bemind heeft, is haar altijd te beminnenBismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemistReligie is een gewetenszaak, die haar dwingt doodt haar. Dwang schept partijen, vijanden en huichelaarsWie zelf nooit eerbied heeft gekoesterd, zal ook niet in staat zijn haar op te wekkenHet doel van het geld is het leven te verlichten, maar het doel van het leven niet geld te vergaren. Gelukkig hij die 't verwerft en geniet, ongelukkig hij die een vrek is en schraapt