Te vergeefs gebruikt men veel woorden om te weigeren; de ander hoort van dat alles slechts het neen


te-vergeefs-gebruikt-men-veel-woorden-om-te-weigeren-de-ander-hoort-van-dat-alles-slechts-het-neen
johann wolfgang von goethetevergeefsgebruiktmenveelwoordenomteweigerendeanderhoortvandatallesslechtshetneente vergeefsvergeefs gebruiktgebruikt menmen veelveel woordenwoorden omom tete weigerenander hoorthoort vanvan datdat allesalles slechtsslechts hethet neente vergeefs gebruiktvergeefs gebruikt mengebruikt men veelmen veel woordenveel woorden omwoorden om teom te weigerende ander hoortander hoort vanhoort van datvan dat allesdat alles slechtsalles slechts hetslechts het neente vergeefs gebruikt menvergeefs gebruikt men veelgebruikt men veel woordenmen veel woorden omveel woorden om tewoorden om te weigerende ander hoort vanander hoort van dathoort van dat allesvan dat alles slechtsdat alles slechts hetalles slechts het neente vergeefs gebruikt men veelvergeefs gebruikt men veel woordengebruikt men veel woorden ommen veel woorden om teveel woorden om te weigerende ander hoort van datander hoort van dat alleshoort van dat alles slechtsvan dat alles slechts hetdat alles slechts het neen

Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
Gewoonlijk gelooft de mens, als hij slechts woorden hoort, dat er toch ook wat bij te denken moet vallen -Johann Wolfgang von Goethe
gewoonlijk-gelooft-de-mens-als-hij-slechts-woorden-hoort-dat-er-toch-ook-wat-bij-te-denken-moet-vallen
Ik ben alles wat je van me ziet, alles wat je van me denkt, alles wat je over me hoort. Maar ik ben nog veel meer de dingen die je niet weet -Kees van Beijnum
ik-ben-alles-wat-van-me-ziet-alles-wat-van-me-denkt-alles-wat-over-me-hoort-maar-ik-ben-nog-veel-meer-de-dingen-die-niet-weet
'Gy spreekt veel over uzelf. Dat is tegen de toon..' ''k Weet al. Maar 't is niet tegen de toon der wijsbegeerte. By 't cogito ergo sum wordt
'gy-spreekt-veel-over-uzelf-dat-is-tegen-de-toon'-''k-weet-al-maar-'t-is-niet-tegen-de-toon-der-wijsbegeerte-by-'t-cogito-ergo-sum-wordt-ikzelf