Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende


tot-het-mannelijke-geslacht-verhoudt-zich-het-vrouwelijke-als-de-afwachtende-gesteldheid-tot-het-genakend-verkeerende-als-de-ontvankelijkheid-tot-de
g. j. p. j. bollandtothetmannelijkegeslachtverhoudtzichvrouwelijkealsdeafwachtendegesteldheidtotgenakendverkeerendeontvankelijkheidmededeelzaamheidlijdelijkheidbedrijvigheidblijvendetrekkendevasthoudendeverderstrevendetot hethet mannelijkemannelijke geslachtgeslacht verhoudtverhoudt zichzich hethet vrouwelijkevrouwelijke alsals dede afwachtendeafwachtende gesteldheidgesteldheid tottot hethet genakendgenakend verkeerendeals dede ontvankelijkheidontvankelijkheid tottot dede mededeelzaamheidals dede lijdelijkheidlijdelijkheid tottot dede bedrijvigheidals hethet blijvendeblijvende tottot hethet trekkendeals hethet vasthoudendevasthoudende tottot hethet verderverder strevendetot het mannelijkehet mannelijke geslachtmannelijke geslacht verhoudtgeslacht verhoudt zichverhoudt zich hetzich het vrouwelijkehet vrouwelijke alsvrouwelijke als deals de afwachtendede afwachtende gesteldheidafwachtende gesteldheid totgesteldheid tot hettot het genakendhet genakend verkeerendeals de ontvankelijkheidde ontvankelijkheid totontvankelijkheid tot detot de mededeelzaamheidals de lijdelijkheidde lijdelijkheid totlijdelijkheid tot detot de bedrijvigheidals het blijvendehet blijvende totblijvende tot hettot het trekkendeals het vasthoudendehet vasthoudende totvasthoudende tot hettot het verderhet verder strevende

Het komische verhoudt zich tot humor als grijnzen tot lachen -Karl Peltzer
het-komische-verhoudt-zich-tot-humor-als-grijnzen-tot-lachen
Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert -Boeddha
ik-heb-mijn-leer-verkondigd-omdat-het-tot-een-einde-van-al-het-vergankelijke-tot-rust-tot-verlichting-tot-het-nirwana-voert
De mens weerhoudt zich tot de Weg als een bergbeek tot de zee -Lao-Tse
de-mens-weerhoudt-zich-tot-de-weg-als-een-bergbeek-tot-de-zee
Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven -Lao-Tse
als-woelig-water-tot-rust-komt-wordt-het-langzaam-helder-als-iets-traag-in-beweging-komt-komt-het-langzaam-tot-leven
In de wil tot weten zijn altijd belangen in de weer die zich niet beperken tot het weten zonder meer, maar dienen als bewapening van de subjecten tegen de objecten -Peter Sloterdijk
in-de-wil-tot-weten-zijn-altijd-belangen-in-de-weer-die-zich-niet-beperken-tot-het-weten-zonder-meer-maar-dienen-als-bewapening-van-de-subjecten-tegen
Toneel staat tot film zoals de kaars tot de elektrische lamp, zoals de ezel tot de automobiel, zoals de vlieger tot het vliegtuig -Francis Picabia
toneel-staat-tot-film-zoals-de-kaars-tot-de-elektrische-lamp-zoals-de-ezel-tot-de-automobiel-zoals-de-vlieger-tot-het-vliegtuig