Tot het verheerlijken van de goede oude tijd voert vooral een volkomen gebrek aan historische fantasie en historische doorzicht


tot-het-verheerlijken-van-de-goede-oude-tijd-voert-vooral-een-volkomen-gebrek-aan-historische-fantasie-historische-doorzicht
ernst hohenemsertothetverheerlijkenvandegoedeoudetijdvoertvooraleenvolkomengebrekaanhistorischefantasiedoorzichttot hethet verheerlijkenverheerlijken vanvan dede goedegoede oudeoude tijdtijd voertvoert vooralvooral eeneen volkomenvolkomen gebrekgebrek aanaan historischehistorische fantasiefantasie enen historischehistorische doorzichttot het verheerlijkenhet verheerlijken vanverheerlijken van devan de goedede goede oudegoede oude tijdoude tijd voerttijd voert vooralvoert vooral eenvooral een volkomeneen volkomen gebrekvolkomen gebrek aangebrek aan historischeaan historische fantasiehistorische fantasie enfantasie en historischeen historische doorzichttot het verheerlijken vanhet verheerlijken van deverheerlijken van de goedevan de goede oudede goede oude tijdgoede oude tijd voertoude tijd voert vooraltijd voert vooral eenvoert vooral een volkomenvooral een volkomen gebrekeen volkomen gebrek aanvolkomen gebrek aan historischegebrek aan historische fantasieaan historische fantasie enhistorische fantasie en historischefantasie en historische doorzichttot het verheerlijken van dehet verheerlijken van de goedeverheerlijken van de goede oudevan de goede oude tijdde goede oude tijd voertgoede oude tijd voert vooraloude tijd voert vooral eentijd voert vooral een volkomenvoert vooral een volkomen gebrekvooral een volkomen gebrek aaneen volkomen gebrek aan historischevolkomen gebrek aan historische fantasiegebrek aan historische fantasie enaan historische fantasie en historischehistorische fantasie en historische doorzicht

De ontwikkelde tijdgenoten lijden aan een onvoorstelbaar gebrek aan historische kennis -Jose Ortega y Gasset
de-ontwikkelde-tijdgenoten-lijden-aan-een-onvoorstelbaar-gebrek-aan-historische-kennis
Fantasie is een geschenk van de goden, maar gebrek aan fantasie ook. Zonder dit gebrek zou de mensheid de moed om voort te leven sedert lang verloren hebben -Christian Morgenstern
fantasie-is-een-geschenk-van-de-goden-maar-gebrek-aan-fantasie-ook-zonder-dit-gebrek-zou-de-mensheid-de-moed-om-voort-te-leven-sedert-lang-verloren
Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen -Ernst Hohenemser
wie-tot-kinderen-voortdurend-bescheidenheid-predikt-voert-niet-tot-bescheidenheid-doch-tot-onzekerheid-gebrek-aan-zelfvertrouwen
Wie zich aanhoudend met historische studies bezig houdt, is niet meer bekwaam om met ware vreugde het leven aan te zien -Voltaire
wie-zich-aanhoudend-met-historische-studies-bezig-houdt-is-niet-meer-bekwaam-om-met-ware-vreugde-het-leven-aan-te-zien
De historische roman is de zondeval van de schrijversziel die door het verleden bezeten is, en dus als genre onvermijdelijk -Simon Vestdijk
de-historische-roman-is-de-zondeval-van-de-schrijversziel-die-door-het-verleden-bezeten-is-dus-als-genre-onvermijdelijk
Volgens de nieuwe spelling worden historische gebeurtenissen voortaan met een hoofdletter geschreven. Bijvoorbeeld: de Tienjaarlijkse Verandering van de Spellingsregels -Geert Hoste
volgens-de-nieuwe-spelling-worden-historische-gebeurtenissen-voortaan-met-een-hoofdletter-geschreven-bijvoorbeeld-de-tienjaarlijkse-verandering-van