U hebt er geen idee van wat een lage dunk ik van mezelf heb en hoe weinig ik dat verdien


u-hebt-er-geen-idee-van-wat-een-lage-dunk-ik-van-mezelf-heb-hoe-weinig-ik-dat-verdien
william s. gilberthebtergeenideevanwateenlagedunkikmezelfhebhoeweinigdatverdienu hebthebt erer geengeen ideeidee vanvan watwat eeneen lagelage dunkdunk ikik vanvan mezelfmezelf hebheb enen hoehoe weinigweinig ikik datdat verdienu hebt erhebt er geener geen ideegeen idee vanidee van watvan wat eenwat een lageeen lage dunklage dunk ikdunk ik vanik van mezelfvan mezelf hebmezelf heb enheb en hoeen hoe weinighoe weinig ikweinig ik datik dat verdienu hebt er geenhebt er geen ideeer geen idee vangeen idee van watidee van wat eenvan wat een lagewat een lage dunkeen lage dunk iklage dunk ik vandunk ik van mezelfik van mezelf hebvan mezelf heb enmezelf heb en hoeheb en hoe weinigen hoe weinig ikhoe weinig ik datweinig ik dat verdienu hebt er geen ideehebt er geen idee vaner geen idee van watgeen idee van wat eenidee van wat een lagevan wat een lage dunkwat een lage dunk ikeen lage dunk ik vanlage dunk ik van mezelfdunk ik van mezelf hebik van mezelf heb envan mezelf heb en hoemezelf heb en hoe weinigheb en hoe weinig iken hoe weinig ik dathoe weinig ik dat verdien

U hebt er geen idee van wat een lage dunk ik van mijzelf heb - en hoe weinig ik dat verdienWat ik in al die jaren theater het meest betreurd heb is dat ik nooit in de zaal heb kunnen zitten om mezelf bezig te zienWij hebben geen flauw idee hoe groot het krediet is dat kinderen ons geven, en hoe snel men dat verspeeltDe eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen hebLiefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefdeDat het geloof onder bepaalde omstandigheden zalig maakt, dat zaligheid van een idee-fixe nog geen waar idee maakt, dat het geloof geen bergen verzet, maar wel bergen neerzet waar er geen zijn: een vluchtige wandeling door een gekkenhuis is voldoende om een en ander bevredigend toe te lichten