Valt men bij het uitvoeren van een edel plan, dan is dat een edele val


valt-men-bij-het-uitvoeren-van-een-edel-plan-dan-is-dat-een-edele-val
nicolas boileauvaltmenbijhetuitvoerenvaneenedelplandanisdatedelevalvalt menmen bijbij hethet uitvoerenuitvoeren vanvan eeneen edeledel plandan isis datdat eeneen edeleedele valvalt men bijmen bij hetbij het uitvoerenhet uitvoeren vanuitvoeren van eenvan een edeleen edel plandan is datis dat eendat een edeleeen edele valvalt men bij hetmen bij het uitvoerenbij het uitvoeren vanhet uitvoeren van eenuitvoeren van een edelvan een edel plandan is dat eenis dat een edeledat een edele valvalt men bij het uitvoerenmen bij het uitvoeren vanbij het uitvoeren van eenhet uitvoeren van een edeluitvoeren van een edel plandan is dat een edeleis dat een edele val

Alleen in de hand van de edele wordt het goud werkelijk tot een edel metaal -Fliegende Blätter
alleen-in-de-hand-van-de-edele-wordt-het-goud-werkelijk-tot-een-edel-metaal
Een edel doel trouw in het oog houden is een edele daad -William Wordsworth
een-edel-doel-trouw-in-het-oog-houden-is-een-edele-daad
Als grootheid bij het geluk in ongenade valt, dan valt zij ook in ongenade bij de mensen -William Shakespeare
als-grootheid-bij-het-geluk-in-ongenade-valt-dan-valt-zij-ook-in-ongenade-bij-de-mensen
Er is geen aangenamer val dan carnaval. Je valt namelijk naar boven -Toon Hermans
er-is-geen-aangenamer-val-dan-carnaval-je-valt-namelijk-naar-boven