Van de ellende die mensen elkaar onderling aandoen kun je beweren dat het de zonde is, maar dat geldt toch niet voor dieren?


van-de-ellende-die-mensen-elkaar-onderling-aandoen-kun-beweren-dat-het-de-zonde-is-maar-dat-geldt-toch-niet-voor-dieren
g.w.f. hegelvandeellendediemensenelkaaronderlingaandoenkunbewerendathetzondeismaargeldttochnietvoordierenvan dede ellendeellende diedie mensenmensen elkaarelkaar onderlingonderling aandoenaandoen kunkun jeje bewerenbeweren datdat hethet dede zondezonde ismaar datdat geldtgeldt tochtoch nietniet voorvan de ellendede ellende dieellende die mensendie mensen elkaarmensen elkaar onderlingelkaar onderling aandoenonderling aandoen kunaandoen kun jekun je bewerenje beweren datbeweren dat hetdat het dehet de zondede zonde ismaar dat geldtdat geldt tochgeldt toch niettoch niet voorniet voor dierenvan de ellende diede ellende die mensenellende die mensen elkaardie mensen elkaar onderlingmensen elkaar onderling aandoenelkaar onderling aandoen kunonderling aandoen kun jeaandoen kun je bewerenkun je beweren datje beweren dat hetbeweren dat het dedat het de zondehet de zonde ismaar dat geldt tochdat geldt toch nietgeldt toch niet voortoch niet voor dierenvan de ellende die mensende ellende die mensen elkaarellende die mensen elkaar onderlingdie mensen elkaar onderling aandoenmensen elkaar onderling aandoen kunelkaar onderling aandoen kun jeonderling aandoen kun je bewerenaandoen kun je beweren datkun je beweren dat hetje beweren dat het debeweren dat het de zondedat het de zonde ismaar dat geldt toch nietdat geldt toch niet voorgeldt toch niet voor dieren

Het is mij opgevallen dat zelfs mensen die beweren dat alles vooraf bepaald is en dat we niets kunnen doen om het te veranderen, toch kijken voor ze de weg oversteken -Steven Hawking
het-is-mij-opgevallen-dat-zelfs-mensen-die-beweren-dat-alles-vooraf-bepaald-is-dat-we-niets-kunnen-doen-om-het-te-veranderen-toch-kijken-voor-ze-de
Verveling maakt dat wezens die elkaar zo weinig liefhebben als de mensen, elkaar toch zo ijverig achterna lopen: ze is de bron van alle gezellige omgang -A. Schopenhauer
verveling-maakt-dat-wezens-die-elkaar-zo-weinig-liefhebben-als-de-mensen-elkaar-toch-zo-ijverig-achterna-lopen-ze-is-de-bron-van-alle-gezellige-omgang
Ge ziet toch dat alleen de dieren het gelukkigst zijn die niet door de mens is gedresseerd maar die slechts bij de natuur ter schole gingen? -Erasmus
ge-ziet-toch-dat-alleen-de-dieren-het-gelukkigst-zijn-die-niet-door-de-mens-is-gedresseerd-maar-die-slechts-bij-de-natuur-ter-schole-gingen
Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn -A. Schopenhauer
medelijden-met-dieren-hangt-met-de-goedheid-van-het-karakter-zó-nauw-samen-dat-men-gerust-beweren-kan-wie-wreed-is-tegenover-dieren-kan-geen-goed