Van de meeste tegenstanders van het rijm mag gezegd worden, wat Dryden van Milton zei; zij hebben geen talent tot rijmen


van-de-meeste-tegenstanders-van-het-rijm-mag-gezegd-worden-wat-dryden-van-milton-zei-zij-hebben-geen-talent-tot-rijmen
g. c. lichtenbergvandemeestetegenstandersvanhetrijmmaggezegdwordenwatdrydenmiltonzeizijhebbengeentalenttotrijmenvan dede meestemeeste tegenstanderstegenstanders vanvan hethet rijmrijm magmag gezegdgezegd wordenwat drydendryden vanvan miltonmilton zeizij hebbenhebben geengeen talenttalent tottot rijmenvan de meestede meeste tegenstandersmeeste tegenstanders vantegenstanders van hetvan het rijmhet rijm magrijm mag gezegdmag gezegd wordenwat dryden vandryden van miltonvan milton zeizij hebben geenhebben geen talentgeen talent tottalent tot rijmenvan de meeste tegenstandersde meeste tegenstanders vanmeeste tegenstanders van hettegenstanders van het rijmvan het rijm maghet rijm mag gezegdrijm mag gezegd wordenwat dryden van miltondryden van milton zeizij hebben geen talenthebben geen talent totgeen talent tot rijmenvan de meeste tegenstanders vande meeste tegenstanders van hetmeeste tegenstanders van het rijmtegenstanders van het rijm magvan het rijm mag gezegdhet rijm mag gezegd wordenwat dryden van milton zeizij hebben geen talent tothebben geen talent tot rijmen

De meeste mensen zijn gemiddeld, sommige zelfs ronduit minderwaardig: maar ze zijn allemaal heel gevoelig voor de hogere concentratie energie of talent in de bovengemiddelde mens. Hebben zij geen beschikking over datgene wat licht geeft in jou, dan jij ook niet. Ze hebben geen talent voor bewondering, alleen voor slavernij en afgunst. Ze stelen het lichtJij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te makenWat de mensen u het minst snel vergeven, is het kwaad dat zij van u gezegd hebbenDe democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken haktDe meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwervenDe meeste geloofsleraars verdedigen hun stellingen niet omdat zij van de waarheid er van overtuigd zijn, maar omdat zij de waarheid er van eenmaal beweerd hebben