Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen praten


van-mensen-die-over-hun-eigen-weldaden-praten-gelooft-men-niet-dat-ze-erover-praten-omdat-ze-ze-bewezen-hebben-maar-dat-ze-ze-bewezen-hebben-om-erover
ben jonsonvanmensendieoverhuneigenweldadenpratengelooftmennietdatzeeroverpratenomdatbewezenhebbenmaarhebbenomtekunnenvan mensendie overover hunhun eigeneigen weldadenweldaden pratengelooft menmen nietniet datdat zeze erovererover pratenpraten omdatomdat zeze zeze bewezenbewezen hebbenmaar datdat zeze zeze bewezenbewezen hebbenhebben omom erovererover tete kunnenkunnen pratendie over hunover hun eigenhun eigen weldadeneigen weldaden pratengelooft men nietmen niet datniet dat zedat ze eroverze erover pratenerover praten omdatpraten omdat zeomdat ze zeze ze bewezenze bewezen hebbenmaar dat zedat ze zeze ze bewezenze bewezen hebbenbewezen hebben omhebben om eroverom erover teerover te kunnente kunnen praten

Nog smakelozer dan schuldgevoel hebben, is erover pratenNieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen pratenEigenlijk praten we alleen tegen onszelf, maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen.Café: plaats waar mensen die niets te vertellen hebben mensen die niet kunnen luisteren aan flarden praten'Je zult je seksleven moeten halveren.' - 'Welke helft moet ik laten vallen: erover praten of eraan denken?'Het hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten. En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten. Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets!