Veel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaad


veel-buitenstaanders-willen-er-niet-aan-dat-de-financië-wereld-voor-een-belangrijk-deel-niet-bestaat-uit-mensen-die-moedwillig-kwaad-doen-maar-uit
joris luyendijkveelbuitenstaanderswillenernietaandatdefinancilewereldvooreenbelangrijkdeelbestaatuitmensendiemoedwilligkwaaddoenmaarconformistenzichzelfüberhauptgeenvragenmeerstellenovergoedveel buitenstaandersbuitenstaanders willenwillen erer nietniet aanaan datdat dede financiëlefinanciële wereldwereld vooreen belangrijkbelangrijk deeldeel nietniet bestaatbestaat uituit mensenmensen diedie moedwilligmoedwillig kwaadkwaad doenmaar uituit conformistenconformisten diedie zichzelfzichzelf überhauptüberhaupt geengeen vragenvragen meermeer stellenstellen overover goedgoed enen kwaadveel buitenstaanders willenbuitenstaanders willen erwillen er nieter niet aanniet aan dataan dat dedat de financiëlede financiële wereldfinanciële wereld voorwereld voor eenvoor een belangrijkeen belangrijk deelbelangrijk deel nietdeel niet bestaatniet bestaat uitbestaat uit mensenuit mensen diemensen die moedwilligdie moedwillig kwaadmoedwillig kwaad doenmaar uit conformistenuit conformisten dieconformisten die zichzelfdie zichzelf überhauptzichzelf überhaupt geenüberhaupt geen vragengeen vragen meervragen meer stellenmeer stellen overstellen over goedover goed engoed en kwaad

De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. -Albert Einstein
de-wereld-is-een-gevaarlijke-plek-om-te-wonen-niet-vanwege-de-mensen-die-kwaad-willen-maar-vanwege-de-mensen-die-daar-niets-tegen-doen
Het kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uit -Mahatma Gandhi
het-kwaad-voedt-zich-uitsluitend-met-het-kwaad-wijze-mensen-vergelden-daarom-nooit-kwaad-met-kwaad-maar-altijd-met-goed-daardoor-schakelen-zij-het
Er zijn geen mensen die zoveel kwaad doen als zij die altijd goed willen doen -Mandell Creighton
er-zijn-geen-mensen-die-zoveel-kwaad-doen-als-zij-die-altijd-goed-willen-doen
Voorwaar, ik zeg u; goed en kwaad, dat onvergankelijk zou zijn, bestaat niet! Van zichzelf uit moet het zich altijd weer te boven komen -Friedrich Nietzsche
voorwaar-ik-zeg-u-goed-kwaad-dat-onvergankelijk-zou-zijn-bestaat-niet-van-zichzelf-uit-moet-het-zich-altijd-weer-te-boven-komen
Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca
hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf