Veel ernst moet zich in het gewaad der scherts kleden, om in gezelschap te durven verschijnen


veel-ernst-moet-zich-in-het-gewaad-der-scherts-kleden-om-in-gezelschap-te-durven-verschijnen
peter siriusveelernstmoetzichinhetgewaadderschertskledenomgezelschaptedurvenverschijnenveel ernsternst moetmoet zichzich inin hethet gewaadgewaad derder schertsscherts kledenom inin gezelschapgezelschap tete durvendurven verschijnenveel ernst moeternst moet zichmoet zich inzich in hetin het gewaadhet gewaad dergewaad der schertsder scherts kledenom in gezelschapin gezelschap tegezelschap te durvente durven verschijnenveel ernst moet zichernst moet zich inmoet zich in hetzich in het gewaadin het gewaad derhet gewaad der schertsgewaad der scherts kledenom in gezelschap tein gezelschap te durvengezelschap te durven verschijnenveel ernst moet zich inernst moet zich in hetmoet zich in het gewaadzich in het gewaad derin het gewaad der schertshet gewaad der scherts kledenom in gezelschap te durvenin gezelschap te durven verschijnen

De ernst moet zich hullen in een kleed van scherts en humor wil hij toegelaten worden in het gezelschapslevenHumor is achter scherts verscholen ernstAlle vrouwenkleren zijn enkel variaties op de eeuwige strijd tussen het erkende verlangen zich te kleden en het verzwegen verlangen zich uit te kledenIn Parijs ontkleden zich heel veel vrouwen zonder te beminnen en heel veel mannen beminnen zonder zich uit te kledenZichzelf niet sparen en begrijpen dat alles maar scherts is, ja, dat is ernstNeem u in acht voor degenen, die uw scherts niet begrijpen; zij begrijpen uw ernst stellig nog minder