Veel van onze moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat ons volk zich voor alles wendt tot onze politici


veel-van-onze-moeilijkheden-zijn-te-wijten-aan-het-feit-dat-ons-volk-zich-voor-alles-wendt-tot-onze-politici
margaret thatcherveelvanonzemoeilijkhedenzijntewijtenaanhetfeitdatonsvolkzichvooralleswendttotpoliticiveel vanvan onzeonze moeilijkhedenmoeilijkheden zijnzijn tete wijtenwijten aanaan hethet feitfeit datdat onsons volkvolk zichzich vooralles wendtwendt tottot onzeonze politiciveel van onzevan onze moeilijkhedenonze moeilijkheden zijnmoeilijkheden zijn tezijn te wijtente wijten aanwijten aan hetaan het feithet feit datfeit dat onsdat ons volkons volk zichvolk zich voorzich voor allesvoor alles wendtalles wendt totwendt tot onzetot onze politiciveel van onze moeilijkhedenvan onze moeilijkheden zijnonze moeilijkheden zijn temoeilijkheden zijn te wijtenzijn te wijten aante wijten aan hetwijten aan het feitaan het feit dathet feit dat onsfeit dat ons volkdat ons volk zichons volk zich voorvolk zich voor alleszich voor alles wendtvoor alles wendt totalles wendt tot onzewendt tot onze politiciveel van onze moeilijkheden zijnvan onze moeilijkheden zijn teonze moeilijkheden zijn te wijtenmoeilijkheden zijn te wijten aanzijn te wijten aan hette wijten aan het feitwijten aan het feit dataan het feit dat onshet feit dat ons volkfeit dat ons volk zichdat ons volk zich voorons volk zich voor allesvolk zich voor alles wendtzich voor alles wendt totvoor alles wendt tot onzealles wendt tot onze politici

We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanNu we ons gerealiseerd hebben, dat wij ons op geen uiterlijk gezag kunnen verlaten bij het teweegbrengen van een totale omwenteling in de structuur van onze eigen psyche staan we voor de onmetelijk veel groter moeilijkheid ons te ontdoen van ons eigen innerlijk gezag, het gezag van onze eigen speciale kleine ervaringen en verzamelde meningen, kennis, denkbeelden en idealenMaar iemand die tegen de wil van het volk dankzij de gunst van aanzienlijken aan de macht komt, moet vóór alles proberen het volk voor zich te winnen; iets dat hem niet moeilijk zal vallen wanneer hij het onder zijn bescherming neemtAan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons gewetenIndien wij iets geschreven hebben voor onze lering of tot de verlichting van ons hart, bestaat er een grote waarschijnlijkheid dat onze overwegingen ook voor vele anderen nuttig zullen zijn. Want niemand is alléén in zijn soort; en nooit zijn wij zó waar, noch zó levendig, noch zó hartroerend, als wanneer wij de dingen behandelen voor onszelvenOnze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn.