Vele landen zag Zaratrustra en vele volkeren; zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zaratrustra op aarde dan goed en kwaad


vele-landen-zag-zaratrustra-vele-volkeren-zo-ontdekte-hij-veler-volkeren-goed-kwaad-geen-groter-macht-vond-zaratrustra-op-aarde-dan-goed-kwaad
friedrich nietzschevelelandenzagzaratrustravelevolkerenzoontdektehijvelervolkerengoedkwaadgeengrotermachtvondopaardedankwaadvele landenlanden zagzag zaratrustrazaratrustra enen velevele volkerenzo ontdekteontdekte hijhij velerveler volkerenvolkeren goedgoed enen kwaadgeen grotergroter machtmacht vondvond zaratrustrazaratrustra opop aardeaarde dandan goedgoed enen kwaadvele landen zaglanden zag zaratrustrazag zaratrustra enzaratrustra en veleen vele volkerenzo ontdekte hijontdekte hij velerhij veler volkerenveler volkeren goedvolkeren goed engoed en kwaadgeen groter machtgroter macht vondmacht vond zaratrustravond zaratrustra opzaratrustra op aardeop aarde danaarde dan goeddan goed engoed en kwaad

Als goed inderdaad goed is en duidelijk van kwaad verschilt, hoeven we er niet over te praten. Omdat we over goed en kwaad praten, is het verschil tussen goed en kwaad niet duidelijkIn vele gevallen is, wat wij kwaad noemen, iets dat goed is, maar verkeerd of overdreven toegepastHet kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uitOm van goed toe kwaad te vervallen, volstaat één misstap; maar om van kwaad tot goed over te gaan, moet een gehele weg worden doorlopenGeen groter kwaad dan anarchieIk beschouw ook een zegevierende oorlog op zichzelf altijd als een kwaad, dat de staatkunde aan de volkeren moet trachten te besparen