Vele mensen van geest zouden veel beminnelijker zijn als zij minder bang waren om belachelijk te zijn


vele-mensen-van-geest-zouden-veel-beminnelijker-zijn-als-zij-minder-bang-waren-om-belachelijk-te-zijn
jean-louis-auguste commersonvelemensenvangeestzoudenveelbeminnelijkerzijnalszijminderbangwarenombelachelijktevele mensenmensen vanvan geestgeest zoudenzouden veelveel beminnelijkerbeminnelijker zijnzijn alsals zijzij minderminder bangbang warenwaren omom belachelijkbelachelijk tete zijnvele mensen vanmensen van geestvan geest zoudengeest zouden veelzouden veel beminnelijkerveel beminnelijker zijnbeminnelijker zijn alszijn als zijals zij minderzij minder bangminder bang warenbang waren omwaren om belachelijkom belachelijk tebelachelijk te zijnvele mensen van geestmensen van geest zoudenvan geest zouden veelgeest zouden veel beminnelijkerzouden veel beminnelijker zijnveel beminnelijker zijn alsbeminnelijker zijn als zijzijn als zij minderals zij minder bangzij minder bang warenminder bang waren ombang waren om belachelijkwaren om belachelijk teom belachelijk te zijnvele mensen van geest zoudenmensen van geest zouden veelvan geest zouden veel beminnelijkergeest zouden veel beminnelijker zijnzouden veel beminnelijker zijn alsveel beminnelijker zijn als zijbeminnelijker zijn als zij minderzijn als zij minder bangals zij minder bang warenzij minder bang waren omminder bang waren om belachelijkbang waren om belachelijk tewaren om belachelijk te zijn

Er zijn veel dingen die we zouden weggooien als we niet bang waren dat anderen ze zouden oprapenEr zijn veel dingen die we weg zouden gooien als we niet bang waren dat anderen het misschien zouden meenemenIndien de mensen een beetje geest hadden, zouden zij onregeerbaar zijn; indien zij veel geest hadden, zouden zij het niet nodig hebben geregeerd te wordenAls de mensen geweest waren wat hun grafschriften vermelden, zouden zij reeds veel eerder gestorven zijn: van vervelingWe zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikkenSommige mensen zouden minder dwaas zijn indien zij minder geleerd hadden