Verbrand de krukken niet, die u in tijd van zwakte hulp verleenden


verbrand-de-krukken-niet-die-u-in-tijd-van-zwakte-hulp-verleenden
pythagorasverbranddekrukkennietdieintijdvanzwaktehulpverleendende krukkenkrukken nietdie uu inin tijdtijd vanvan zwaktezwakte hulphulp verleendenverbrand de krukkende krukken nietdie u inu in tijdin tijd vantijd van zwaktevan zwakte hulpzwakte hulp verleendenverbrand de krukken nietdie u in tijdu in tijd vanin tijd van zwaktetijd van zwakte hulpvan zwakte hulp verleendendie u in tijd vanu in tijd van zwaktein tijd van zwakte hulptijd van zwakte hulp verleenden

Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het vertrouwen dat hun hulp ons inboezemtIn deze tijd heeft wat men altijd noemde,  Schoonheid haar gezicht verbrandWaar boeken worden verbrand, zullen uiteindelijk ook mensen worden verbrandDe tijd sleept zich voort op krukken, tot de liefde al haar plechtigheden achter de rug heeftHulp van buiten heeft vaak een verzwakkende uitwerking, maar hulp van binnen versterkt altijdIn kracht kan zwakte schuilen, in zwakte geen kracht