Verder dan tot een gewapende vrede brengen gevoel en verstand het bij de meeste mensen slechts zelden


verder-dan-tot-een-gewapende-vrede-brengen-gevoel-verstand-het-bij-de-meeste-mensen-slechts-zelden
jean de boissonverderdantoteengewapendevredebrengengevoelverstandhetbijdemeestemensenslechtszeldenverder dandan tottot eeneen gewapendegewapende vredevrede brengenbrengen gevoelgevoel enen verstandhet bijbij dede meestemeeste mensenmensen slechtsslechts zeldenverder dan totdan tot eentot een gewapendeeen gewapende vredegewapende vrede brengenvrede brengen gevoelbrengen gevoel engevoel en verstanden verstand hetverstand het bijhet bij debij de meestede meeste mensenmeeste mensen slechtsmensen slechts zeldenverder dan tot eendan tot een gewapendetot een gewapende vredeeen gewapende vrede brengengewapende vrede brengen gevoelvrede brengen gevoel enbrengen gevoel en verstandgevoel en verstand heten verstand het bijverstand het bij dehet bij de meestebij de meeste mensende meeste mensen slechtsmeeste mensen slechts zeldenverder dan tot een gewapendedan tot een gewapende vredetot een gewapende vrede brengeneen gewapende vrede brengen gevoelgewapende vrede brengen gevoel envrede brengen gevoel en verstandbrengen gevoel en verstand hetgevoel en verstand het bijen verstand het bij deverstand het bij de meestehet bij de meeste mensenbij de meeste mensen slechtsde meeste mensen slechts zelden

Mensen bij wie verstand en gevoel tegen elkaar opwegen, komen laat tot rijpheid -Marie von Ebner-Eschenbach
mensen-bij-wie-verstand-gevoel-tegen-elkaar-opwegen-komen-laat-tot-rijpheid
Mensen, bij wie verstand en gevoel tegen elkaar opwegen, komen laat tot rijpheid -Marie von Ebner-Eschenbach
mensen-bij-wie-verstand-gevoel-tegen-elkaar-opwegen-komen-laat-tot-rijpheid
De liefde tot het recht is bij de meeste mensen niets anders dan de vrees om onrecht te lijden -Francois de la Rochefoucauld
de-liefde-tot-het-recht-is-bij-de-meeste-mensen-niets-anders-dan-de-vrees-om-onrecht-te-lijden
Men heeft weinig aan een gevoel voor humor wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist -Cees Buddingh
men-heeft-weinig-aan-een-gevoel-voor-humor-wanneer-men-het-niet-verder-brengt-dan-tot-humorist
Men heeft weinig aan een gevoel voor humor, wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist -Jean de Boisson
men-heeft-weinig-aan-een-gevoel-voor-humor-wanneer-men-het-niet-verder-brengt-dan-tot-humorist