Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve


vergeet-niet-het-is-de-geheime-kracht-diep-in-ons-weggeborgen-die-onze-drijfveren-stuurt-daar-komt-die-overredende-stem-vandaan-daar-ligt-de-kern-van
marcus aureliusvergeetniethetisdegeheimekrachtdiepinonsweggeborgendieonzedrijfverenstuurtdaarkomtoverredendestemvandaanligtkernvanlevendaarzoudenwezelfskunnenzeggenmenszichzelvevergeet niethet isis dede geheimegeheime krachtdiep inin onsons weggeborgendie onzeonze drijfverendrijfveren stuurtdaar komtkomt diedie overredendeoverredende stemstem vandaandaar ligtligt dede kernkern vanvan hethet levenzouden wewe zelfszelfs kunnenkunnen zeggenis dede mensmens zichzelvehet is deis de geheimede geheime krachtdiep in onsin ons weggeborgendie onze drijfverenonze drijfveren stuurtdaar komt diekomt die overredendedie overredende stemoverredende stem vandaandaar ligt deligt de kernde kern vankern van hetvan het levenzouden we zelfswe zelfs kunnenzelfs kunnen zeggenis de mensde mens zichzelve

Daar is een edele trots die het kwade doet verzaken. Daar is een ijdele trots die ons heel klein kan makenHet geluk is daar, waar men het vindt, zelden daar, waar men het zoekt; het hangt meer af van onze bereidheid, het te plukken, dan van onze pogingen, het te bereikenEr bestaat niet zoiets als 'de meeste vrouwen', en het feit dat je daar uit onwil of zelfs door handicap niet toe behoort, betekent niet dat je als mens mislukt bent: de mislukking ligt bij de verwachtingen van anderenVelen zien het goede niet, daar het te dichtbij ligt; zij zouden het echter vinden, als er een sluier over lagEr is een stem in het universum die ons aanspoort om ons te herinneren aan het doel van ons leven op deze geweldige aarde zijn. Dat is de stem van de inspiratie die in ieder van ons aanwezig isWaar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen