Verlatenheid in de ouderdom is het lot van de egoïst


verlatenheid-in-de-ouderdom-is-het-lot-van-de-egoïst
pierre-claude-victor boisteverlatenheidindeouderdomishetlotvanegoïstverlatenheid inin dede ouderdomouderdom isis hethet lotlot vanvan dede egoïstverlatenheid in dein de ouderdomde ouderdom isouderdom is hetis het lothet lot vanlot van devan de egoïstverlatenheid in de ouderdomin de ouderdom isde ouderdom is hetouderdom is het lotis het lot vanhet lot van delot van de egoïstverlatenheid in de ouderdom isin de ouderdom is hetde ouderdom is het lotouderdom is het lot vanis het lot van dehet lot van de egoïst

Ouderdom en dood, die nu eenmaal 's mensen lot zijn -Homerus
ouderdom-dood-die-nu-eenmaal-'s-mensen-lot-zijn
De gebreken van de ouderdom hebben ook diens stramheid. Terwijl men in de ouderdom moeilijk meer leert, is het afleren van iets nog veel moeilijker -Robert South
de-gebreken-van-de-ouderdom-hebben-ook-diens-stramheid-terwijl-men-in-de-ouderdom-moeilijk-meer-leert-is-het-afleren-van-iets-nog-veel-moeilijker
Ouderdom, vooral een eerbiedwaardige ouderdom, bezit zo'n grote autoriteit, dat dit van meer waarde is dan alle geneugten van de jeugd -Marcus Tullius Cicero
ouderdom-vooral-een-eerbiedwaardige-ouderdom-bezit-zo'n-grote-autoriteit-dat-dit-van-meer-waarde-is-dan-alle-geneugten-van-de-jeugd
Het allerergste is een egoïst die niet van zichzelf houdt -Johan Goudsblom
het-allerergste-is-een-egoïst-die-niet-van-zichzelf-houdt
Het leven is een eiland in een oceaan van verlatenheid, een eiland waarvan de rotsen verwachtingen, de bomen dro­men, de bloemen eenzaamheid en de beken dorst zijn -Kahlil Gibran
het-leven-is-een-eiland-in-een-oceaan-van-verlatenheid-een-eiland-waarvan-de-rotsen-verwachtingen-de-bomen-dro­men-de-bloemen-eenzaamheid-de-beken
Accepteer de dingen waar het lot je aan bindt, en hou van de mensen met wie het lot je samenbrengt, maar doe dat met heel je hart -Marcus Aurelius
accepteer-de-dingen-waar-het-lot-aan-bindt-hou-van-de-mensen-met-wie-het-lot-samenbrengt-maar-doe-dat-met-heel-hart