Verschrikkelijk is het geweld der golven, verschrikkelijk de gloed van het vuur, verschrikkelijk ook de armoede en nog zoveel meer; maar niets is zo verschrikkelijk als een slechte vrouw: er zijn geen woorden om die ellende te schilderen


verschrikkelijk-is-het-geweld-der-golven-verschrikkelijk-de-gloed-van-het-vuur-verschrikkelijk-ook-de-armoede-nog-zoveel-meer-maar-niets-is-zo
euripidesverschrikkelijkishetgewelddergolvenverschrikkelijkdegloedvanvuurookarmoedenogzoveelmeermaarnietszoalseenslechtevrouwerzijngeenwoordenomdieellendeteschilderenverschrikkelijk isis hethet geweldgeweld derder golvenverschrikkelijk dede gloedgloed vanvan hethet vuurverschrikkelijk ookook dede armoedearmoede enen nognog zoveelzoveel meermaar nietsniets isis zozo verschrikkelijkverschrikkelijk alsals eeneen slechteslechte vrouwer zijnzijn geengeen woordenwoorden omom diedie ellendeellende tete schilderenverschrikkelijk is hetis het geweldhet geweld dergeweld der golvenverschrikkelijk de gloedde gloed vangloed van hetvan het vuurverschrikkelijk ook deook de armoedede armoede enarmoede en nogen nog zoveelnog zoveel meermaar niets isniets is zois zo verschrikkelijkzo verschrikkelijk alsverschrikkelijk als eenals een slechteeen slechte vrouwer zijn geenzijn geen woordengeen woorden omwoorden om dieom die ellendedie ellende teellende te schilderen

Dat men uw raad niet opvolgt is niets; maar die ten halve op te volgen is verschrikkelijk; het is u bespottelijk maken -Carmen Sylva
dat-men-uw-raad-niet-opvolgt-is-niets-maar-die-ten-halve-op-te-volgen-is-verschrikkelijk-het-is-u-bespottelijk-maken
Mijn liefdesleven is verschrikkelijk. De laatste keer dat ik in een vrouw was, was toen ik het Vrijheidsbeeld bezocht -Woody Allen
mijn-liefdesleven-is-verschrikkelijk-de-laatste-keer-dat-ik-in-een-vrouw-was-was-toen-ik-het-vrijheidsbeeld-bezocht
Wij zijn allemaal vertrouwd met de redenering: `maak oorlogvoering zo verschrikkelijk mogelijk en er zal nooit meer oorlog zijn'. En geen mens die dat gelooft -John Galsworthy
wij-zijn-allemaal-vertrouwd-met-de-redenering-`maak-oorlogvoering-zo-verschrikkelijk-mogelijk-er-zal-nooit-meer-oorlog-zijn'-en-geen-mens-die-dat
Er is geen getuige zo vreselijk, geen aanklager zo verschrikkelijk, als het geweten dat in het hart van ieder mens woont. -Polybios
er-is-geen-getuige-zo-vreselijk-geen-aanklager-zo-verschrikkelijk-als-het-geweten-dat-in-het-hart-van-ieder-mens-woont
Kritiek kan nooit zo verschrikkelijk zijn als de mensen die er hun brood mee moeten verdienen -Gerd de Ley
kritiek-kan-nooit-zo-verschrikkelijk-zijn-als-de-mensen-die-er-hun-brood-mee-moeten-verdienen
Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde -Erich Fromm
er-is-bijna-geen-activiteit-geen-onderneming-die-gestart-wordt-met-zo-verschrikkelijk-veel-hoop-verwachtingen-die-toch-zo-vaak-mislukt-als-de-liefde