Vertrouw hem weinig, die alles prijst; nog minder hem, die alles veroordeelt; het minste hem, wie alles onverschillig laat


vertrouw-hem-weinig-die-alles-prijst-nog-minder-hem-die-alles-veroordeelt-het-minste-hem-wie-alles-onverschillig-laat
johann kaspar lavatervertrouwhemweinigdieallesprijstnogminderhemveroordeelthetminstewieonverschilliglaatvertrouw hemhem weinigdie allesalles prijstnog minderminder hemdie allesalles veroordeelthet minsteminste hemwie allesalles onverschilligonverschillig laatvertrouw hem weinigdie alles prijstnog minder hemdie alles veroordeelthet minste hemwie alles onverschilligalles onverschillig laatwie alles onverschillig laat

Mijn conclusie is dan ook deze, dat iemand die de macht in handen heeft, zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijnAls u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de codeAlles is mogelijk bij de mens, er is geen touw aan hem vast te knopen, behalve om hem op te hangenDe meeste vrouwen zetten er alles op, een man te veranderen; en wanneer ze hem veranderd hebben, moeten ze hem niet meerVertrouw nooit iemand, die anderen niet vertrouwt. Wie geneigd is tot achterdocht zoekt meestal in zijn naaste wat hij in zichzelf ziet. Evenals voor de reine alles rein is, zo is voor de onreine alles onreinWe kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen weten