Voornamer is het, ongelijk te erkennen dan zijn gelijk vol te houden, vooral wanneer men gelijk heeft


voornamer-is-het-ongelijk-te-erkennen-dan-zijn-gelijk-vol-te-houden-vooral-wanneer-men-gelijk-heeft
friedrich nietzschevoornamerishetongelijkteerkennendanzijngelijkvolhoudenvooralwanneermenheeftvoornamer isis hetongelijk tete erkennenerkennen dandan zijnzijn gelijkgelijk volvol tete houdenvooral wanneerwanneer menmen gelijkgelijk heeftvoornamer is hetongelijk te erkennente erkennen danerkennen dan zijndan zijn gelijkzijn gelijk volgelijk vol tevol te houdenvooral wanneer menwanneer men gelijkmen gelijk heeftongelijk te erkennen dante erkennen dan zijnerkennen dan zijn gelijkdan zijn gelijk volzijn gelijk vol tegelijk vol te houdenvooral wanneer men gelijkwanneer men gelijk heeftongelijk te erkennen dan zijnte erkennen dan zijn gelijkerkennen dan zijn gelijk voldan zijn gelijk vol tezijn gelijk vol te houdenvooral wanneer men gelijk heeft

Men maakt zich minder druk om gelijk te hebben, dan om de schijn te wekken dat men gelijk heeftHet geweten heeft altijd gelijk, want het spreekt slechts dan, wanneer het gelijk heeftZalig zijn de armen van geest, vooral wanneer men hun altijd gelijk geeftWanneer men sommige mensen gelijk gaf zouden zij klagen dat men hun ongelijk ontnamMen heeft vaak ongelijk door de manier waarop men gelijk heeftWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.