Voorspoed is de toetssteen van het karakter; want in tegenspoed kan men volharding tonen, maar door voorspoed wordt men bedorven


voorspoed-is-de-toetssteen-van-het-karakter-want-in-tegenspoed-kan-men-volharding-tonen-maar-door-voorspoed-wordt-men-bedorven
tacitusvoorspoedisdetoetssteenvanhetkarakterwantintegenspoedkanmenvolhardingtonenmaardoorvoorspoedwordtbedorvenvoorspoed isis dede toetssteentoetssteen vanvan hethet karakterwant inin tegenspoedtegenspoed kankan menmen volhardingvolharding tonenmaar doorvoorspoed wordtwordt menmen bedorvenvoorspoed is deis de toetssteende toetssteen vantoetssteen van hetvan het karakterwant in tegenspoedin tegenspoed kantegenspoed kan menkan men volhardingmen volharding tonenmaar door voorspoeddoor voorspoed wordtvoorspoed wordt menwordt men bedorvenvoorspoed is de toetssteenis de toetssteen vande toetssteen van hettoetssteen van het karakterwant in tegenspoed kanin tegenspoed kan mentegenspoed kan men volhardingkan men volharding tonenmaar door voorspoed wordtdoor voorspoed wordt menvoorspoed wordt men bedorvenvoorspoed is de toetssteen vanis de toetssteen van hetde toetssteen van het karakterwant in tegenspoed kan menin tegenspoed kan men volhardingtegenspoed kan men volharding tonenmaar door voorspoed wordt mendoor voorspoed wordt men bedorven

Door voorspoed worden wij bedorvenHij, die zich al te zeer verheugd in zijn voorspoed, wordt door tegenspoed geheel ter neer geslagenTegenspoed legt het karakter bloot, voorspoed bedekt hetTegenspoed is moeilijk te dragen, maar voorspoed moeilijkerVoorspoed bewijst geluk, tegenspoed grootheidHebt ge voorspoed, dan zoekt men uit uw gebreken deugden te maken, bij tegenspoed uit uw deugden gebreken