Vraag niet of de mensen u begrijpen, daarop komt het niet aan; maar het komt er op aan, dat gij hen begrijpt


vraag-niet-of-de-mensen-u-begrijpen-daarop-komt-het-niet-aan-maar-het-komt-er-op-aan-dat-gij-hen-begrijpt
waldemar bonselsvraagnietofdemensenbegrijpendaaropkomthetaanmaareropaandatgijhenbegrijptvraag nietde mensenmensen uu begrijpendaarop komtkomt hethet nietniet aanmaar hethet komtkomt erer opop aandat gijgij henhen begrijptniet of dede mensen umensen u begrijpendaarop komt hetkomt het niethet niet aanmaar het komthet komt erkomt er oper op aandat gij hengij hen begrijptvraag niet of deniet of de mensende mensen u begrijpendaarop komt het nietkomt het niet aanmaar het komt erhet komt er opkomt er op aandat gij hen begrijptvraag niet of de mensenniet of de mensen udaarop komt het niet aanmaar het komt er ophet komt er op aan

Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderenBij een man van de daad komt het daarop aan, dat hij het goede doet; of het goede geschiedt, daar moet hij zich niet over bekommerenIk begrijp niet hoe het komt dat godsdienstige mensen aan God nooit gezond verstand toeschrijvenOm diepgaande invloed op de mensen te hebben, komt het er niet op aan hun bewuste ziel te beïnvloeden, maar hun onbewusteHebt gij verkeerd gedaan, beken het dan aan uzelve. Als het inzicht komt, voeg dan niet bij de valse weg, die gij gekozen hebt, nog de valse schaamteBij een carrière komt het vaak niet aan op kennis, maar op kennissen