Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is. Als dat wordt verleend, volgt al de rest


vrijheid-is-de-vrijheid-om-te-zeggen-dat-twee-plus-twee-vier-is-als-dat-wordt-verleend-volgt-al-de-rest
george orwellvrijheidisdevrijheidomtezeggendattweeplusvierisalswordtverleendvolgtalrestvrijheid isis dede vrijheidvrijheid omom tete zeggenzeggen datdat tweetwee plusplus tweetwee viervier isals datdat wordtwordt verleendvolgt alal dede restvrijheid is deis de vrijheidde vrijheid omvrijheid om teom te zeggente zeggen datzeggen dat tweedat twee plustwee plus tweeplus twee viertwee vier isals dat wordtdat wordt verleendvolgt al deal de restvrijheid is de vrijheidis de vrijheid omde vrijheid om tevrijheid om te zeggenom te zeggen datte zeggen dat tweezeggen dat twee plusdat twee plus tweetwee plus twee vierplus twee vier isals dat wordt verleendvolgt al de restvrijheid is de vrijheid omis de vrijheid om tede vrijheid om te zeggenvrijheid om te zeggen datom te zeggen dat tweete zeggen dat twee pluszeggen dat twee plus tweedat twee plus twee viertwee plus twee vier is

Vrijheid is geen privilege dat verleend wordt, maar een gewoonte die men zich moet aanmetenDe vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkAlleen fatsoenlijke mensen kunnen vrijheid oprecht liefhebben; de rest wil geen vrijheid, maar losbandigheidIk geloof dat de wereld gelukkiger wordt als twee mensen gelukkiger worden, ook al zijn het er maar tweeEen ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderdZogauw men afwijkt van twee plus twee is vier, zijn argumenten niet veel meer dan een façade voor gevoelens