Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen


vrijheid-is-niet-de-moeite-waard-als-het-niet-de-vrijheid-geeft-om-te-dwalen
mahatma gandhivrijheidisnietdemoeitewaardalshetvrijheidgeeftomtedwalenvrijheid isis nietniet dede moeitemoeite waardwaard alsals hethet nietniet dede vrijheidvrijheid geeftgeeft omom tete dwalenvrijheid is nietis niet deniet de moeitede moeite waardmoeite waard alswaard als hetals het niethet niet deniet de vrijheidde vrijheid geeftvrijheid geeft omgeeft om teom te dwalenvrijheid is niet deis niet de moeiteniet de moeite waardde moeite waard alsmoeite waard als hetwaard als het nietals het niet dehet niet de vrijheidniet de vrijheid geeftde vrijheid geeft omvrijheid geeft om tegeeft om te dwalenvrijheid is niet de moeiteis niet de moeite waardniet de moeite waard alsde moeite waard als hetmoeite waard als het nietwaard als het niet deals het niet de vrijheidhet niet de vrijheid geeftniet de vrijheid geeft omde vrijheid geeft om tevrijheid geeft om te dwalen

Staatkundige vrijheid is 'n goede zaak, maar 't is niet de moeite waard die te geven aan 'n Volk dat zichzelf aan banden legt waar 't niet nodig is.  Wat baat het of de kooi van 't vogeltje wordt opengezet, als 't arme dier dom genoeg was z'n slagpennen uit te trekken, of als 't in vliegen geen lust heeft?Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespectVrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je isDe vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkWie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waardWat niet waard is tweemaal gelezen te worden, dat was helemaal niet de moeite waard om te lezen