Vrouwen zijn gelijk kinderen, ze zeggen allerlei dingen die ze niet verstaan en waaruit je veel kan leren


vrouwen-zijn-gelijk-kinderen-ze-zeggen-allerlei-dingen-die-ze-niet-verstaan-waaruit-veel-kan-leren
ben camivrouwenzijngelijkkinderenzezeggenallerleidingendienietverstaanwaaruitveelkanlerenvrouwen zijnzijn gelijkgelijk kinderenze zeggenzeggen allerleiallerlei dingendingen diedie zeze nietniet verstaanverstaan enen waaruitwaaruit jeje veelveel kankan lerenvrouwen zijn gelijkzijn gelijk kinderenze zeggen allerleizeggen allerlei dingenallerlei dingen diedingen die zedie ze nietze niet verstaanniet verstaan enverstaan en waaruiten waaruit jewaaruit je veelje veel kanveel kan lerenvrouwen zijn gelijk kinderenze zeggen allerlei dingenzeggen allerlei dingen dieallerlei dingen die zedingen die ze nietdie ze niet verstaanze niet verstaan enniet verstaan en waaruitverstaan en waaruit jeen waaruit je veelwaaruit je veel kanje veel kan lerenze zeggen allerlei dingen diezeggen allerlei dingen die zeallerlei dingen die ze nietdingen die ze niet verstaandie ze niet verstaan enze niet verstaan en waaruitniet verstaan en waaruit jeverstaan en waaruit je veelen waaruit je veel kanwaaruit je veel kan leren

Het is eenvoudig monsterachtig hoe de mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijnJe hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt makenEen verstandig man laat zijn kinderen niet al te veel lerenEr zijn weinig boeken waaruit men niet leren kan hoe men niet schrijven moetJe moet leren de dingen die je te zeggen hebt, steeds eenvoudiger te zeggen. Je moet je bevrijden van je eigen retoriekDe wijze verlangt ernaar zonder verlangen te zijn en streeft niet naar dingen die moeilijk te krijgen zijn. Hij leert niet te leren en richt zich op dingen die de menigte niet ziet