Waarlijk, een oord van genezing zal eenmaal de aarde worden!


waarlijk-een-oord-van-genezing-zal-eenmaal-de-aarde-worden
friedrich nietzschewaarlijkeenoordvangenezingzaleenmaaldeaardewordeneen oordoord vanvan genezinggenezing zalzal eenmaaleenmaal dede aardeaarde wordeneen oord vanoord van genezingvan genezing zalgenezing zal eenmaalzal eenmaal deeenmaal de aardede aarde wordeneen oord van genezingoord van genezing zalvan genezing zal eenmaalgenezing zal eenmaal dezal eenmaal de aardeeenmaal de aarde wordeneen oord van genezing zaloord van genezing zal eenmaalvan genezing zal eenmaal degenezing zal eenmaal de aardezal eenmaal de aarde worden

Ik houd van hen die niet eerst achter de sterren een reden zoeken om onder te gaan en offer te zijn; doch die zich der aarde offeren, opdat de aarde eenmaal de Übermensch behoreErasmus heeft slechts één ding op aarde waarlijk gehaat; het fanatismeEr is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernielen, een drang tot doodslaan, tot vermoorden en razend zijn, en zolang de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote metamorfose heeft ondergaan, zal de oorlog woeden, zal alles wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, weer afgesneden en vernietigd worden, om daarna opnieuw te beginnenDe gelukkige mens is hij, die nooit aflaat te hopen, dat hij eenmaal gelukkig zal wordenAangezien alles op aarde in beweging is en stilstand niet bestaat, zal er altijd vooruitgang of verval zijn, en zullen keuzes die je verstandelijk afwijst je vaak worden opgedrongenVraag niet wat u de toekomst brengen zal. Beklaag u niet over wat is gegaan. Alleen de pasmunt van het nu heeft waarde. Vergeet wat was of eenmaal zal bestaan