Waarom laat God zich niet zien? Bent u Hem waard? Ja, dan bent U verwaand en verachtelijk, Nee, dan verdient u het niet


waarom-laat-god-zich-niet-zien-bent-u-hem-waard-ja-dan-bent-u-verwaand-verachtelijk-nee-dan-verdient-u-het-niet
blaise pascalwaaromlaatgodzichnietzienbenthemwaardjadanbentverwaandverachtelijkneeverdienthetwaarom laatlaat godgod zichzich nietniet zienbent uu hemhem waarddan bentbent uu verwaanden verachtelijkdan verdientverdient uu hethet nietwaarom laat godlaat god zichgod zich nietzich niet zienbent u hemu hem waarddan bent ubent u verwaandu verwaand enverwaand en verachtelijkdan verdient uverdient u hetu het nietwaarom laat god zichlaat god zich nietgod zich niet zienbent u hem waarddan bent u verwaandbent u verwaand enu verwaand en verachtelijkdan verdient u hetverdient u het nietwaarom laat god zich nietlaat god zich niet ziendan bent u verwaand enbent u verwaand en verachtelijkdan verdient u het niet

In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrektAls je te jong bent heb je geen goed oordeel, en evenmin als je te oud bent. Als je niet genoeg over iets nadenkt of te veel, houd je koppig vol en wordt het je stokpaardje. Bekijk je je werk meteen als het af is dan ben je nog volkomen bevooroordeeld en doe je het te lang er na dan kom je er niet meer inAls je niet bereid bent om compromissen te sluiten, dan hoef je niet eens te denken over, laat staan deel te nemen aan het proces van onderhandelenTactiek is niet je man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee bezig bentAls je diep van binnen weet wat je waard bent en er helemaal voor gáát - je niet terugtrekt en niet opgeeft - dan zul je heel wat mensen verbazenJe bent goed als je in harmonie bent met jezelf;  Maar als je dat niet bent, ben je nog niet slecht