Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?


waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt
maharishiwaaromwiltgijwetenwatzultzijnnauwdoodalsnognietweetnuzijtwaarom wiltwilt gijgij wetenweten watwat gijgij zultzult zijnzijn nana uwuw doodals gijgij nognog nietniet weetweet watwat gijgij nunu zijtwaarom wilt gijwilt gij wetengij weten watweten wat gijwat gij zultgij zult zijnzult zijn nazijn na uwna uw doodals gij noggij nog nietnog niet weetniet weet watweet wat gijwat gij nugij nu zijtwaarom wilt gij wetenwilt gij weten watgij weten wat gijweten wat gij zultwat gij zult zijngij zult zijn nazult zijn na uwzijn na uw doodals gij nog nietgij nog niet weetnog niet weet watniet weet wat gijweet wat gij nuwat gij nu zijtwaarom wilt gij weten watwilt gij weten wat gijgij weten wat gij zultweten wat gij zult zijnwat gij zult zijn nagij zult zijn na uwzult zijn na uw doodals gij nog niet weetgij nog niet weet watnog niet weet wat gijniet weet wat gij nuweet wat gij nu zijt

Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtWees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWat de mensen u geven, moet gij betalen met wat gij hebt, of, nog duurder, met wat gij zijtKunt gij niet, wat gij uit zuivere overwegingen wilt, adel dan wat gij moetGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt