Wanneer je als man aan het toneel bent, ben je òf een homo òf een wijvendief. De enige vrijheid die je gelaten wordt is deze: je mag zelf kiezen


wanneer-als-man-aan-het-toneel-bent-ben-òf-een-homo-òf-een-wijvendief-de-enige-vrijheid-die-gelaten-wordt-is-deze-mag-zelf-kiezen
fons jansenwanneeralsmanaanhettoneelbentbenòfeenhomowijvendiefdeenigevrijheiddiegelatenwordtisdezemagzelfkiezenwanneer jeje alsals manman aanaan hethet toneeltoneel bentben jeòf eeneen homohomo òfòf eeneen wijvendiefde enigeenige vrijheidvrijheid diedie jeje gelatengelaten wordtwordt isis dezeje magmag zelfzelf kiezenwanneer je alsje als manals man aanman aan hetaan het toneelhet toneel bentben je òfje òf eenòf een homoeen homo òfhomo òf eenòf een wijvendiefde enige vrijheidenige vrijheid dievrijheid die jedie je gelatenje gelaten wordtgelaten wordt iswordt is dezeje mag zelfmag zelf kiezenwanneer je als manje als man aanals man aan hetman aan het toneelaan het toneel bentben je òf eenje òf een homoòf een homo òfeen homo òf eenhomo òf een wijvendiefde enige vrijheid dieenige vrijheid die jevrijheid die je gelatendie je gelaten wordtje gelaten wordt isgelaten wordt is dezeje mag zelf kiezenwanneer je als man aanje als man aan hetals man aan het toneelman aan het toneel bentben je òf een homoje òf een homo òfòf een homo òf eeneen homo òf een wijvendiefde enige vrijheid die jeenige vrijheid die je gelatenvrijheid die je gelaten wordtdie je gelaten wordt isje gelaten wordt is deze

Bij ons mag iedereen kiezen, behalve als je gek bent, want dan mag je alleen gekozen worden -Fons Jansen
bij-ons-mag-iedereen-kiezen-behalve-als-gek-bent-want-dan-mag-alleen-gekozen-worden
Ik ben meer dan een duivel; Ik ben een man. Ik kan het enige dat Satan zelf niet kan - ik kan sterven -Gilbert Keith Chesterton
ik-ben-meer-dan-een-duivel-ik-ben-een-man-ik-kan-het-enige-dat-satan-zelf-niet-kan-ik-kan-sterven
Wanneer een vrouw te veel alleen gelaten wordt, begint zij vroeg of laat te denken, en geen man weet wat zij dan misschien ontdekt -Edwin A. Robinson
wanneer-een-vrouw-te-veel-alleen-gelaten-wordt-begint-zij-vroeg-of-laat-te-denken-geen-man-weet-wat-zij-dan-misschien-ontdekt