Wanneer de wetten konden spreken, zouden zij zich vooral over de advocaten beklagen


wanneer-de-wetten-konden-spreken-zouden-zij-zich-vooral-over-de-advocaten-beklagen
lord halifaxwanneerdewettenkondensprekenzoudenzijzichvooraloveradvocatenbeklagenwanneer dede wettenwetten kondenkonden sprekenzouden zijzij zichzich vooralvooral overover dede advocatenadvocaten beklagenwanneer de wettende wetten kondenwetten konden sprekenzouden zij zichzij zich vooralzich vooral overvooral over deover de advocatende advocaten beklagenwanneer de wetten kondende wetten konden sprekenzouden zij zich vooralzij zich vooral overzich vooral over devooral over de advocatenover de advocaten beklagenwanneer de wetten konden sprekenzouden zij zich vooral overzij zich vooral over dezich vooral over de advocatenvooral over de advocaten beklagen

Als de bloemen konden spreken zouden ze zwijgenZich beklagen over het lot is bijna altijd zich beklagen over de armoede van zijn zielAls vissen konden spreken zouden ze kunnen bevestigen dat vissen een enorm leuke sport isZij die altijd liefhebben, hebben geen tijd om zich te beklagen en zich ongelukkig te voelenVelen zouden vrij zijn, als zij tot het bewustzijn hunner vrijheid konden komenWanneer we zelf niet trots waren, zouden we ons niet over de trots van anderen beklagen