Wanneer een vrouw trouw is bewondert men haar; maar er zijn van die bescheiden vrouwen die de ijdelheid missen om bewonderd te willen zijn


wanneer-een-vrouw-trouw-is-bewondert-men-haar-maar-er-zijn-van-die-bescheiden-vrouwen-die-de-ijdelheid-missen-om-bewonderd-te-willen-zijn
pierre carlet de chamblain de marivauxwanneereenvrouwtrouwisbewondertmenhaarmaarerzijnvandiebescheidenvrouwendeijdelheidmissenombewonderdtewillenwanneer eeneen vrouwvrouw trouwtrouw isis bewondertbewondert menmen haarmaar erer zijnzijn vanvan diedie bescheidenbescheiden vrouwenvrouwen diedie dede ijdelheidijdelheid missenmissen omom bewonderdbewonderd tete willenwillen zijnwanneer een vrouween vrouw trouwvrouw trouw istrouw is bewondertis bewondert menbewondert men haarmaar er zijner zijn vanzijn van dievan die bescheidendie bescheiden vrouwenbescheiden vrouwen dievrouwen die dedie de ijdelheidde ijdelheid missenijdelheid missen ommissen om bewonderdom bewonderd tebewonderd te willente willen zijnwanneer een vrouw trouween vrouw trouw isvrouw trouw is bewonderttrouw is bewondert menis bewondert men haarmaar er zijn vaner zijn van diezijn van die bescheidenvan die bescheiden vrouwendie bescheiden vrouwen diebescheiden vrouwen die devrouwen die de ijdelheiddie de ijdelheid missende ijdelheid missen omijdelheid missen om bewonderdmissen om bewonderd teom bewonderd te willenbewonderd te willen zijnwanneer een vrouw trouw iseen vrouw trouw is bewondertvrouw trouw is bewondert mentrouw is bewondert men haarmaar er zijn van dieer zijn van die bescheidenzijn van die bescheiden vrouwenvan die bescheiden vrouwen diedie bescheiden vrouwen die debescheiden vrouwen die de ijdelheidvrouwen die de ijdelheid missendie de ijdelheid missen omde ijdelheid missen om bewonderdijdelheid missen om bewonderd temissen om bewonderd te willenom bewonderd te willen zijn

Bijna elke vrouw zou graag trouw zijn. Het is alleen moeilijk de man te vinden die men trouw kan zijnTrouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben gehadHet besef van de valsheid der genoegens die men smaakt, en de onbekendheid met de ijdelheid der genoegens die wij missen, zijn oorzaak van onze wispelturigheidEr zijn een heleboel werken die men in goed vertrouwen bewondert, omdat iedereen ze bewondert, en waarvan niemand tot dusver op de gedachte is gekomen te zeggen, of heeft durven zeggen, dat ze stompzinnig zijnMen is niet de vriend van een vrouw wanneer men haar minnaar kan zijnEcht oud is een man pas, wanneer hij aan een vrouw vóór alles haar deugd bewondert