Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodig


wanneer-elk-zo-stond-op-het-recht-als-hij-dat-doet-op-zijn-recht-dan-waren-er-niet-veel-rechtsgeleerden-nodig
p. van vledderwanneerelkzostondophetrechtalshijdatdoetzijnrechtdanwarenernietveelrechtsgeleerdennodigwanneer elkelk zozo stondstond opop hethet rechtrecht alsals hijhij datdat doetdoet opop zijnzijn rechtdan warenwaren erer nietniet veelveel rechtsgeleerdenrechtsgeleerden nodigwanneer elk zoelk zo stondzo stond opstond op hetop het rechthet recht alsrecht als hijals hij dathij dat doetdat doet opdoet op zijnop zijn rechtdan waren erwaren er nieter niet veelniet veel rechtsgeleerdenveel rechtsgeleerden nodigwanneer elk zo stondelk zo stond opzo stond op hetstond op het rechtop het recht alshet recht als hijrecht als hij datals hij dat doethij dat doet opdat doet op zijndoet op zijn rechtdan waren er nietwaren er niet veeler niet veel rechtsgeleerdenniet veel rechtsgeleerden nodigwanneer elk zo stond opelk zo stond op hetzo stond op het rechtstond op het recht alsop het recht als hijhet recht als hij datrecht als hij dat doetals hij dat doet ophij dat doet op zijndat doet op zijn rechtdan waren er niet veelwaren er niet veel rechtsgeleerdener niet veel rechtsgeleerden nodig

Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad -Oscar Wilde
er-is-slechts-een-ding-dat-erger-is-dan-onrecht-dat-is-recht-zonder-zwaard-in-de-hand-als-recht-niet-macht-is-is-het-een-kwaad
De eerste viagrababy is geboren. Hij stond meteen recht -Rudi Carrell
de-eerste-viagrababy-is-geboren-hij-stond-meteen-recht
Zij, die zich verdraagzaam wanen, geven ieder het recht op zijn manier te eren. Maar hun verdraagzaam verdwijnt, wanneer iemand het recht opeist God niet te eren -Jan Greshoff
zij-die-zich-verdraagzaam-wanen-geven-ieder-het-recht-op-zijn-manier-te-eren-maar-hun-verdraagzaam-verdwijnt-wanneer-iemand-het-recht-opeist-god-niet
De geschiedenis is vaak niet anders dan een conflict tussen hetgeen elk volk onder zijn recht verstaat -Gustave le Bon
de-geschiedenis-is-vaak-niet-anders-dan-een-conflict-tussen-hetgeen-elk-volk-onder-zijn-recht-verstaat
Elk levend wezen heeft het recht zich soms in zichzelf terug te trekken en te treuren om onze ontoereikendheid, om het feit dat we niets méér dan mensen zijn -Marnix Gijsen
elk-levend-wezen-heeft-het-recht-zich-soms-in-zichzelf-terug-te-trekken-te-treuren-om-onze-ontoereikendheid-om-het-feit-dat-we-niets-méér-dan