Wanneer gij goed voor anderen zijt, zijt gij het best voor uzelf


wanneer-gij-goed-voor-anderen-zijt-zijt-gij-het-best-voor-uzelf
benjamin franklinwanneergijgoedvooranderenzijtzijthetbestuzelfwanneer gijgij goedgoed vooranderen zijtzijt gijgij hethet bestbest voorwanneer gij goedgij goed voorgoed voor anderenvoor anderen zijtzijt gij hetgij het besthet best voorbest voor uzelfwanneer gij goed voorgij goed voor anderengoed voor anderen zijtzijt gij het bestgij het best voorhet best voor uzelfwanneer gij goed voor anderengij goed voor anderen zijtzijt gij het best voorgij het best voor uzelf

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenZijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Democratie wil niet zeggen: „ik ben even goed als gij', doch: „gij zijt even goed als ik'Gij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed