Wanneer iemand ernstig begint te zoeken naar bewijzen voor zijn geloof, is dit een teken dat het hem begint te begeven.


wanneer-iemand-ernstig-begint-te-zoeken-naar-bewijzen-voor-zijn-geloof-is-dit-een-teken-dat-het-hem-begint-te-begeven
john miltonwanneeriemandernstigbeginttezoekennaarbewijzenvoorzijngeloofisditeentekendathethembegevenwanneer iemandernstig begintbegint tete zoekenzoeken naarnaar bewijzenbewijzen voorzijn geloofis ditdit eeneen tekenteken datdat hethet hemhem begintbegint tete begevenwanneer iemand ernstigiemand ernstig beginternstig begint tebegint te zoekente zoeken naarzoeken naar bewijzennaar bewijzen voorbewijzen voor zijnvoor zijn geloofis dit eendit een tekeneen teken datteken dat hetdat het hemhet hem beginthem begint tebegint te begevenwanneer iemand ernstig begintiemand ernstig begint teernstig begint te zoekenbegint te zoeken naarte zoeken naar bewijzenzoeken naar bewijzen voornaar bewijzen voor zijnbewijzen voor zijn geloofis dit een tekendit een teken dateen teken dat hetteken dat het hemdat het hem beginthet hem begint tehem begint te begevenwanneer iemand ernstig begint teiemand ernstig begint te zoekenernstig begint te zoeken naarbegint te zoeken naar bewijzente zoeken naar bewijzen voorzoeken naar bewijzen voor zijnnaar bewijzen voor zijn geloofis dit een teken datdit een teken dat heteen teken dat het hemteken dat het hem begintdat het hem begint tehet hem begint te begeven

Een doorsnee mens begint met iets te geloven, en gaat dan naar bewijzen zoeken om zijn mening te ondersteunenBeginnen met de 'goude oude tijd' te loven is het zekerste teken dat men ertoe begint te behorenZolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spelEen bankier is iemand, die je een paraplu leent, als de zon schijnt en hem terug wil hebben, zodra het begint te regenenEen cantor, die begint te zingen, is als regen; zodra het begint houd het nooit weer opHet leven begint pas wanneer iemand zich realiseert hoe snel het zal eindigen