Wanneer in het denken in plaats van tegenstanders slechts van tegenpartijen sprake was stond de zaak van het denken er beter voor


wanneer-in-het-denken-in-plaats-van-tegenstanders-slechts-van-tegenpartijen-sprake-was-stond-de-zaak-van-het-denken-er-beter-voor
martin heideggerwanneerinhetdenkenplaatsvantegenstandersslechtstegenpartijensprakewasstonddezaakerbetervoorwanneer inin hethet denkendenken inin plaatsplaats vanvan tegenstanderstegenstanders slechtsslechts vanvan tegenpartijentegenpartijen sprakesprake waswas stondstond dede zaakzaak vanvan hethet denkendenken erer beterbeter voorwanneer in hetin het denkenhet denken indenken in plaatsin plaats vanplaats van tegenstandersvan tegenstanders slechtstegenstanders slechts vanslechts van tegenpartijenvan tegenpartijen spraketegenpartijen sprake wassprake was stondwas stond destond de zaakde zaak vanzaak van hetvan het denkenhet denken erdenken er beterer beter voorwanneer in het denkenin het denken inhet denken in plaatsdenken in plaats vanin plaats van tegenstandersplaats van tegenstanders slechtsvan tegenstanders slechts vantegenstanders slechts van tegenpartijenslechts van tegenpartijen sprakevan tegenpartijen sprake wastegenpartijen sprake was stondsprake was stond dewas stond de zaakstond de zaak vande zaak van hetzaak van het denkenvan het denken erhet denken er beterdenken er beter voorwanneer in het denken inin het denken in plaatshet denken in plaats vandenken in plaats van tegenstandersin plaats van tegenstanders slechtsplaats van tegenstanders slechts vanvan tegenstanders slechts van tegenpartijentegenstanders slechts van tegenpartijen sprakeslechts van tegenpartijen sprake wasvan tegenpartijen sprake was stondtegenpartijen sprake was stond desprake was stond de zaakwas stond de zaak vanstond de zaak van hetde zaak van het denkenzaak van het denken ervan het denken er beterhet denken er beter voor

Het doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken - om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensenDe helft van de fouten die we in het leven maken zijn een gevolg van het feit dat we voelen wanneer we zouden moeten denken en denken wanneer we zouden moeten voelenHet beste denken vond plaats in eenzaamheid. Het slechtste denken vond plaats in drukteEr is geen splitsing tussen mannelijk denken en vrouwelijk denken, er zijn op dat gebied alleen maar domme conventies van zijn en van denken en iedereen die ooit de moeite waard was, heeft er zich altijd aan onttrokkenDe intellectueel is iemand, die pas in de allerlaatste plaats zijn toevlucht neemt tot denken; denken in de betekenis van: gedachten bij zich toelaten, die men officieus al heeft, maar nog niet heeft durven formuleren, omdat zij tegen het reeds geformuleerde indruischenZolang het resultaat van een hachelijke zaak nog ongewis is mag geen sprake zijn van twijfel maar alleen van onwrikbaarheid