Wanneer men alles verloren heeft, wanneer men geen hoop meer heeft, is het leven een schande en de dood een plicht


wanneer-men-alles-verloren-heeft-wanneer-men-geen-hoop-meer-heeft-is-het-leven-een-schande-de-dood-een-plicht
voltairewanneermenallesverlorenheeftwanneergeenhoopmeerishetleveneenschandededoodplichtwanneer menmen allesalles verlorenverloren heeftwanneer menmen geengeen hoophoop meermeer heeftis hethet levenleven eeneen schandeschande enen dede dooddood eeneen plichtwanneer men allesmen alles verlorenalles verloren heeftwanneer men geenmen geen hoopgeen hoop meerhoop meer heeftis het levenhet leven eenleven een schandeeen schande enschande en deen de doodde dood eendood een plichtwanneer men alles verlorenmen alles verloren heeftwanneer men geen hoopmen geen hoop meergeen hoop meer heeftis het leven eenhet leven een schandeleven een schande eneen schande en deschande en de dooden de dood eende dood een plichtwanneer men alles verloren heeftwanneer men geen hoop meermen geen hoop meer heeftis het leven een schandehet leven een schande enleven een schande en deeen schande en de doodschande en de dood eenen de dood een plicht

Gebruiksgemak is wanneer u één telefoon heeft, luxe is wanneer u er twee heeft, weelde is wanneer u drie heeft - en het paradijs is wanneer je er geen een hebt -Doug Larson
gebruiksgemak-is-wanneer-u-één-telefoon-heeft-luxe-is-wanneer-u-er-twee-heeft-weelde-is-wanneer-u-drie-heeft-het-paradijs-is-wanneer-er-geen-een
Men is oud geworden, men is arm geworden, men is in een lege wereld terechtgekomen, wanneer men zijn moeder heeft verloren -Mahabharata
men-is-oud-geworden-men-is-arm-geworden-men-is-in-een-lege-wereld-terechtgekomen-wanneer-men-zijn-moeder-heeft-verloren
Een naam heeft men, wanneer men geen waarde meer hecht aan zijn titels -Sigmund Graff
een-naam-heeft-men-wanneer-men-geen-waarde-meer-hecht-aan-zijn-titels
Men is nog geen man van geest wanneer men veel ideeën heeft, evenmin als men een goed generaal is omdat men veel soldaten heeft -Nicolas Chamfort
men-is-nog-geen-man-van-geest-wanneer-men-veel-ideeën-heeft-evenmin-als-men-een-goed-generaal-is-omdat-men-veel-soldaten-heeft
Een oude wijsgeer heeft gezegd: wanneer men alles nauwkeurig opschrijft wat men beleeft, is men wijsgeer voor men het zelf weet -Sören Kierkegaard
een-oude-wijsgeer-heeft-gezegd-wanneer-men-alles-nauwkeurig-opschrijft-wat-men-beleeft-is-men-wijsgeer-voor-men-het-zelf-weet
Wanneer men altijd treurt en klaagt, zonder dat men zich verheft en vermant tot onderwerping, dan heeft men aarde en hemel tegelijk verloren en slechts ziekelijke gevoeligheid overgehouden -A. Schopenhauer
wanneer-men-altijd-treurt-klaagt-zonder-dat-men-zich-verheft-vermant-tot-onderwerping-dan-heeft-men-aarde-hemel-tegelijk-verloren-slechts