Wanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.


wanneer-men-denkt-dat-het-geluk-sterk-afhankelijk-is-van-het-karakter-dan-heeft-men-gelijk-indien-men-er-achter-aan-toevoegt-dat-het-lot-er-niets-mee
vauvenargueswanneermendenktdathetgeluksterkafhankelijkisvankarakterdanheeftgelijkindienerachteraantoevoegtlotnietsmeetemakenheeftgaatverwanneer menmen denktdat hethet gelukgeluk sterksterk afhankelijkafhankelijk isis vanvan hethet karakterdan heeftheeft menmen gelijkindien menmen erer achterachter aanaan toevoegtdat hethet lotlot erer nietsniets meemee tete makenmaken heeftgaat menmen tete verwanneer men denktdat het gelukhet geluk sterkgeluk sterk afhankelijksterk afhankelijk isafhankelijk is vanis van hetvan het karakterdan heeft menheeft men gelijkindien men ermen er achterer achter aanachter aan toevoegtdat het lothet lot erlot er nietser niets meeniets mee temee te makente maken heeftgaat men temen te ver

Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftMen denkt er nooit aan dat men jong is; men herinnert zich slechts dat men het eenmaal wasMen maakt zich minder druk om gelijk te hebben, dan om de schijn te wekken dat men gelijk heeftHet goede, dat doen wij, het kwade doet het lot; men heeft altijd gelijk, het lot steeds ongelijkIndien men de nietigheid des levens heeft doorzien, wat is daarvan het gevolg? Dat men zo voortleeft, alsof men ze niet doorzien hadHet voordeel van vrijgezel is, dat wanneer men zich tegenover een mooie vrouw bevindt, men niet vol spijt hoeft te bedenken dat men thuis al een lelijke heeft