Wanneer men een natuurlijke stijl ziet, is men helemaal verbaasd en enthousiast, want men verwachtte een auteur te zien en men vindt een mens


wanneer-men-een-natuurlijke-stijl-ziet-is-men-helemaal-verbaasd-enthousiast-want-men-verwachtte-een-auteur-te-zien-men-vindt-een-mens
blaise pascalwanneermeneennatuurlijkestijlzietishelemaalverbaasdenthousiastwantverwachtteauteurtezienvindtmenswanneer menmen eeneen natuurlijkenatuurlijke stijlstijl zietis menmen helemaalhelemaal verbaasdverbaasd enen enthousiastwant menmen verwachtteverwachtte eeneen auteurauteur tete zienzien enen menmen vindtvindt eeneen menswanneer men eenmen een natuurlijkeeen natuurlijke stijlnatuurlijke stijl zietis men helemaalmen helemaal verbaasdhelemaal verbaasd enverbaasd en enthousiastwant men verwachttemen verwachtte eenverwachtte een auteureen auteur teauteur te ziente zien enzien en menen men vindtmen vindt eenvindt een menswanneer men een natuurlijkemen een natuurlijke stijleen natuurlijke stijl zietis men helemaal verbaasdmen helemaal verbaasd enhelemaal verbaasd en enthousiastwant men verwachtte eenmen verwachtte een auteurverwachtte een auteur teeen auteur te zienauteur te zien ente zien en menzien en men vindten men vindt eenmen vindt een menswanneer men een natuurlijke stijlmen een natuurlijke stijl zietis men helemaal verbaasd enmen helemaal verbaasd en enthousiastwant men verwachtte een auteurmen verwachtte een auteur teverwachtte een auteur te zieneen auteur te zien enauteur te zien en mente zien en men vindtzien en men vindt eenen men vindt een mens

Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftHet laatste, wat men vindt, als men een werk doet, is dat men te weten komt, waarmee men had moeten beginnenMen doodt een mens en men is een moordenaar. Men doodt miljoenen mensen en men is een overwinnaar. Men doodt ze allemaal, men is een GodWanneer men ziet met wie sommige meisjes trouwen, beseft men wat een hekel ze aan werken moeten hebbenVele boeken leest men met het gevoel alsof men de auteur een aalmoes geeftDe dag zal komen waarop men in de musea een kanon laat zien, zoals men daar tegenwoordig een martelwerktuig laat zien, terwijl men zich verwondert dat zoiets ooit heeft kunnen bestaan