Wanneer men ja tegen het leven zegt en het leven zelf zegt neen, dan moet men ook op dit neen weer ja zeggen.


wanneer-men-ja-tegen-het-leven-zegt-het-leven-zelf-zegt-neen-dan-moet-men-ook-op-dit-neen-weer-ja-zeggen
christian morgensternwanneermenjategenhetlevenzegtzelfneendanmoetookopditneenweerzeggenwanneer menmen jaja tegentegen hethet levenleven zegtzegt enen hethet levenleven zelfzelf zegtzegt neendan moetmoet menmen ookook opop ditdit neenneen weerweer jaja zeggenwanneer men jamen ja tegenja tegen hettegen het levenhet leven zegtleven zegt enzegt en heten het levenhet leven zelfleven zelf zegtzelf zegt neendan moet menmoet men ookmen ook opook op ditop dit neendit neen weerneen weer jaweer ja zeggenwanneer men ja tegenmen ja tegen hetja tegen het leventegen het leven zegthet leven zegt enleven zegt en hetzegt en het levenen het leven zelfhet leven zelf zegtleven zelf zegt neendan moet men ookmoet men ook opmen ook op ditook op dit neenop dit neen weerdit neen weer janeen weer ja zeggenwanneer men ja tegen hetmen ja tegen het levenja tegen het leven zegttegen het leven zegt enhet leven zegt en hetleven zegt en het levenzegt en het leven zelfen het leven zelf zegthet leven zelf zegt neendan moet men ook opmoet men ook op ditmen ook op dit neenook op dit neen weerop dit neen weer jadit neen weer ja zeggen

Wanneer men 'ja' tegen het leven zegt, en het leven zelf zegt 'neen' dan moet men ook op dit 'neen' weer 'ja' zeggenLaat het ja, wat men zegt, ja zijn, en het neen, neenGelukkig hij en vrij en vroed, die neen durft zeggen, neen,Het openbare leven zegt niet wat men is; het zegt wat men wil schijnenWanneer men niet durft zeggen wat men meent, eindigt men met niet meer te menen wat men zegtWanneer men mag beweren dat de geneeskunde van een bepaalde maatschappij het levensgevoel van zo'n maatschappij weergeeft, dan verraadt onze geneeskunde: leven is te gevaarlijk om te leven, maar ook weer te kostbaar om weg te gooien