Wat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragen


wat-eenzaamheid-tot-een-kwelling-maakt-is-niet-dat-ik-niemand-heb-om-mijn-last-te-delen-maar-dit-ik-heb-alleen-mijn-eigen-last-te-dragen
dag hammarskjöldwateenzaamheidtoteenkwellingmaaktisnietdatikniemandhebommijnlasttedelenmaarditalleeneigendragenwat eenzaamheideenzaamheid tottot eeneen kwellingkwelling maaktis nietniet datdat ikik niemandheb omom mijnmijn lastlast tete delenmaar ditik hebheb alleenalleen mijnmijn eigeneigen lastlast tete dragenwat eenzaamheid toteenzaamheid tot eentot een kwellingeen kwelling maaktis niet datniet dat ikdat ik niemandik niemand hebniemand heb omheb om mijnom mijn lastmijn last telast te delenik heb alleenheb alleen mijnalleen mijn eigenmijn eigen lasteigen last telast te dragenwat eenzaamheid tot eeneenzaamheid tot een kwellingtot een kwelling maaktis niet dat ikniet dat ik niemanddat ik niemand hebik niemand heb omniemand heb om mijnheb om mijn lastom mijn last temijn last te delenik heb alleen mijnheb alleen mijn eigenalleen mijn eigen lastmijn eigen last teeigen last te dragenwat eenzaamheid tot een kwellingeenzaamheid tot een kwelling maaktis niet dat ik niemandniet dat ik niemand hebdat ik niemand heb omik niemand heb om mijnniemand heb om mijn lastheb om mijn last teom mijn last te delenik heb alleen mijn eigenheb alleen mijn eigen lastalleen mijn eigen last temijn eigen last te dragen

Ik geloof alleen wat ik niet met mijn eigen ogen gezien heb -Jan Greshoff
ik-geloof-alleen-wat-ik-niet-met-mijn-eigen-ogen-gezien-heb
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden -René Descartes
mijn-doel-is-niet-de-methode-te-onderwijzen-die-iedereen-dient-te-volgen-om-zijn-verstand-te-leiden-maar-alleen-om-te-onthullen-hoe-ik-heb-getracht
Aan plagiaat heb ik een broertje dood; mijn glas is niet groot, maar ik drink uit mijn eigen glas -Alfred de Musset
aan-plagiaat-heb-ik-een-broertje-dood-mijn-glas-is-niet-groot-maar-ik-drink-uit-mijn-eigen-glas
Hoe heb ik ieder lief, tot wien ik maar mag spreken! Ook mijn vijanden behoren tot mijn zaligheid -Friedrich Nietzsche
hoe-heb-ik-ieder-lief-tot-wien-ik-maar-mag-spreken-ook-mijn-vijanden-behoren-tot-mijn-zaligheid
Ik heb mijn eigen persoon nooit zo belangrijk gevonden dat ik in de verleiding ben geweest, anderen de verhalen van mijn leven te vertellen -Stefan Zweig
ik-heb-mijn-eigen-persoon-nooit-zo-belangrijk-gevonden-dat-ik-in-de-verleiding-ben-geweest-anderen-de-verhalen-van-mijn-leven-te-vertellen