Wat iemand is begint zich te verraden als zijn talent zwakker wordt — als hij ophoudt te laten zien wat hij kan


wat-iemand-is-begint-zich-te-verraden-als-zijn-talent-zwakker-wordt-als-hij-ophoudt-te-laten-zien-wat-hij-kan
friedrich nietzschewatiemandisbegintzichteverradenalszijntalentzwakkerwordthijophoudtlatenzienwatkanwat iemandis begintbegint zichzich tete verradenverraden alsals zijnzijn talenttalent zwakkerzwakker wordtwordt —— alsals hijhij ophoudtophoudt tete latenlaten zienzien watwat hijhij kanwat iemand isiemand is begintis begint zichbegint zich tezich te verradente verraden alsverraden als zijnals zijn talentzijn talent zwakkertalent zwakker wordtzwakker wordt —wordt — als— als hijals hij ophoudthij ophoudt teophoudt te latente laten zienlaten zien watzien wat hijwat hij kanwat iemand is begintiemand is begint zichis begint zich tebegint zich te verradenzich te verraden alste verraden als zijnverraden als zijn talentals zijn talent zwakkerzijn talent zwakker wordttalent zwakker wordt —zwakker wordt — alswordt — als hij— als hij ophoudtals hij ophoudt tehij ophoudt te latenophoudt te laten ziente laten zien watlaten zien wat hijzien wat hij kanwat iemand is begint zichiemand is begint zich teis begint zich te verradenbegint zich te verraden alszich te verraden als zijnte verraden als zijn talentverraden als zijn talent zwakkerals zijn talent zwakker wordtzijn talent zwakker wordt —talent zwakker wordt — alszwakker wordt — als hijwordt — als hij ophoudt— als hij ophoudt teals hij ophoudt te latenhij ophoudt te laten zienophoudt te laten zien watte laten zien wat hijlaten zien wat hij kan

Telkens als je een man tegenkomt, klimt hij als een haan op zijn mesthoop en wil hij laten zien wie hij is. Je verneemt dan welk belangrijk beroep hij heeft, hoeveel hij verdient, wat voor een bolleboos hij wel is en zo meer. Hij affirmeert zich telkens in termen van macht, ook seksueel. Zodra hij zichzelf bevestigd heeft, heeft hij geen enkele boodschap meerAls ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zienAls ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn wordt hij wat hij zou moeten zijnMensen laten zich alleen van hun goede kant zien als de omstandigheden daartoe dwingen. Maar zodra iedereen vrij spel heeft en kan doen en laten wat hij wil, zijn verwarring en chaos direct overal troefIemand die zegt dat hij ook betrouwbare Chinezen kent en dat er in sommige negers heus wel iets aardigs steekt, maakt zich aan rassendiscriminatie schuldig, net als iemand die royaal beweert dat er ook goede joden zijn als een antisemiet door de mand valt. Hij velt een vonnis, niet door wat hij zegt maar door wat hij verzwijgt. Hij meldt de uitzondering en suggereert de regelWij leren het talent van een schrijver even goed kennen uit wat hij citeert als uit wat hij zelf schrijft