Wat is geloven? Dat is: zich willen verweren tegen de ijdele gedachte van te men begrijpen en tegen de nog ijdeler inbeelding van te kunnen begrijpen


wat-is-geloven-dat-is-zich-willen-verweren-tegen-de-ijdele-gedachte-van-te-men-begrijpen-tegen-de-nog-ijdeler-inbeelding-van-te-kunnen-begrijpen
sören kierkegaardwatisgelovendatiszichwillenverwerentegendeijdelegedachtevantemenbegrijpennogijdelerinbeeldingkunnenwat isis gelovendat iszich willenwillen verwerenverweren tegentegen dede ijdeleijdele gedachtegedachte vanvan tete menmen begrijpenbegrijpen enen tegentegen dede nognog ijdelerijdeler inbeeldinginbeelding vanvan tete kunnenkunnen begrijpenwat is gelovenzich willen verwerenwillen verweren tegenverweren tegen detegen de ijdelede ijdele gedachteijdele gedachte vangedachte van tevan te mente men begrijpenmen begrijpen enbegrijpen en tegenen tegen detegen de nogde nog ijdelernog ijdeler inbeeldingijdeler inbeelding vaninbeelding van tevan te kunnente kunnen begrijpenzich willen verweren tegenwillen verweren tegen deverweren tegen de ijdeletegen de ijdele gedachtede ijdele gedachte vanijdele gedachte van tegedachte van te menvan te men begrijpente men begrijpen enmen begrijpen en tegenbegrijpen en tegen deen tegen de nogtegen de nog ijdelerde nog ijdeler inbeeldingnog ijdeler inbeelding vanijdeler inbeelding van teinbeelding van te kunnenvan te kunnen begrijpenzich willen verweren tegen dewillen verweren tegen de ijdeleverweren tegen de ijdele gedachtetegen de ijdele gedachte vande ijdele gedachte van teijdele gedachte van te mengedachte van te men begrijpenvan te men begrijpen ente men begrijpen en tegenmen begrijpen en tegen debegrijpen en tegen de nogen tegen de nog ijdelertegen de nog ijdeler inbeeldingde nog ijdeler inbeelding vannog ijdeler inbeelding van teijdeler inbeelding van te kunneninbeelding van te kunnen begrijpen

Het is erg dat precies de mensen die niets begrijpen, zichzelf als wetend beschouwen en daardoor niet kunnen begrijpen wat Weten isDe meeste mensen (ook van wie beweerd wordt dat zij denken: professoren e.d.) leven en gaan door in de inbeelding dat zij nog veel meer begrepen zouden hebben, als ze maar langer zouden leven. Maar hoevelen komen tot die rijpheid waar ze dat kritische punt ontdekken waar alles omslaat en waar stijgend begrip gaat betekenen dat men begrijpt dat er iets is dat men niet begrijpen kan?En dit zijn dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen -De eerste stelling is: het geloof kan niet begrepen worden; daar kan dan nog bijkomen: ook valt nog te begrijpen dat het niet te begrijpen is. Idem: voor een onvoorwaardelijke inzet kan men geen argumenten geven, hoewel er toch nog argumenten te geven zijn waarom men geen argumenten kan gevenIk heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten gelovenDe hoogste opgave van het menselijk kennen is: te begrijpen dat hij niet begrijpen kan