Wat zal ik zeggen over zondaars die zich vleien door middel van zogenaamde aflaten vergeving van hun zonden te verkrijgen die nauwkeurig berekenen hoeveel maanden, dagen en uren zij in het vagevuur moeten verblijven?


wat-zal-ik-zeggen-over-zondaars-die-zich-vleien-door-middel-van-zogenaamde-aflaten-vergeving-van-hun-zonden-te-verkrijgen-die-nauwkeurig-berekenen
erasmuswatzalikzeggenoverzondaarsdiezichvleiendoormiddelvanzogenaamdeaflatenvergevinghunzondenteverkrijgennauwkeurigberekenenhoeveelmaandendagenurenzijinhetvagevuurmoetenverblijvenwat zalzal ikik zeggenzeggen overover zondaarszondaars diedie zichzich vleienvleien doormiddel vanvan zogenaamdezogenaamde aflatenaflaten vergevingvergeving vanvan hunhun zondenzonden tete verkrijgenverkrijgen diedie nauwkeurignauwkeurig berekenenberekenen hoeveelhoeveel maandendagen enen urenuren zijzij inin hethet vagevuurvagevuur moetenmoeten verblijvenwat zal ikzal ik zeggenik zeggen overzeggen over zondaarsover zondaars diezondaars die zichdie zich vleienzich vleien doorvleien door middeldoor middel vanmiddel van zogenaamdevan zogenaamde aflatenzogenaamde aflaten vergevingaflaten vergeving vanvergeving van hunvan hun zondenhun zonden tezonden te verkrijgente verkrijgen dieverkrijgen die nauwkeurigdie nauwkeurig berekenennauwkeurig berekenen hoeveelberekenen hoeveel maandendagen en urenen uren zijuren zij inzij in hetin het vagevuurhet vagevuur moetenvagevuur moeten verblijven

Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen, moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwenMen kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleidenGod is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaanDante had gelijk: er zijn drie soorten eeuwigheid: die van de hel, die van het vagevuur, die van de hemel. Je vindt ze, als minuten, door het leven van elk mens gestrooid.Degene die de aandacht niet richt op wat zich afspeelt in de ziel van een ander, is niet ongelukkig; maar zij die de roerselen in hun eigen ziel niet nauwlettend volgen, moeten wel ongelukkig zijn