Wat zou het leven mooi zijn als de goeden evenveel energie besteedden aan het goede als de slechten aan het kwaad!


wat-zou-het-leven-mooi-zijn-als-de-goeden-evenveel-energie-besteedden-aan-het-goede-als-de-slechten-aan-het-kwaad
paul brulatwatzouhetlevenmooizijnalsdegoedenevenveelenergiebesteeddenaangoedeslechtenkwaadwat zouzou hethet levenleven mooimooi zijnzijn alsals dede goedengoeden evenveelevenveel energieenergie besteeddenbesteedden aanaan hethet goedegoede alsals dede slechtenslechten aanaan hethet kwaadwat zou hetzou het levenhet leven mooileven mooi zijnmooi zijn alszijn als deals de goedende goeden evenveelgoeden evenveel energieevenveel energie besteeddenenergie besteedden aanbesteedden aan hetaan het goedehet goede alsgoede als deals de slechtende slechten aanslechten aan hetaan het kwaadwat zou het levenzou het leven mooihet leven mooi zijnleven mooi zijn alsmooi zijn als dezijn als de goedenals de goeden evenveelde goeden evenveel energiegoeden evenveel energie besteeddenevenveel energie besteedden aanenergie besteedden aan hetbesteedden aan het goedeaan het goede alshet goede als degoede als de slechtenals de slechten aande slechten aan hetslechten aan het kwaadwat zou het leven mooizou het leven mooi zijnhet leven mooi zijn alsleven mooi zijn als demooi zijn als de goedenzijn als de goeden evenveelals de goeden evenveel energiede goeden evenveel energie besteeddengoeden evenveel energie besteedden aanevenveel energie besteedden aan hetenergie besteedden aan het goedebesteedden aan het goede alsaan het goede als dehet goede als de slechtengoede als de slechten aanals de slechten aan hetde slechten aan het kwaad

Men zou moeten leven zoals men aan tafel gaat: met het simpele oogmerk aan het eind iedere lust om te leven - als om te eten - verloren te hebben -Pierre Reverdy
men-zou-moeten-leven-zoals-men-aan-tafel-gaat-met-het-simpele-oogmerk-aan-het-eind-iedere-lust-om-te-leven-als-om-te-eten-verloren-te-hebben
Het schijnt dat er bijna evenveel mensen zijn wie het aan hartstocht ontbreekt als wie het aan verstand ontbreekt. -William Shenstone
het-schijnt-dat-er-bijna-evenveel-mensen-zijn-wie-het-aan-hartstocht-ontbreekt-als-wie-het-aan-verstand-ontbreekt
De goeden eindigen gelukkig en de slechten ongelukkig. Dat is wat Fictie betekent -Oscar Wilde
de-goeden-eindigen-gelukkig-de-slechten-ongelukkig-dat-is-wat-fictie-betekent
Als ik het geloof bezat zou ik wel aan mijn leven van vermaak verzaken, zeggen ze. En ik zeg jullie: jullie zouden het geloof wel vinden als jullie aan de genoegens verzaakten -Blaise Pascal
als-ik-het-geloof-bezat-zou-ik-wel-aan-mijn-leven-van-vermaak-verzaken-zeggen-ze-en-ik-zeg-jullie-jullie-zouden-het-geloof-wel-vinden-als-jullie-aan
Er zou veel minder kwaad op de wereld gedaan worden, als het kwaad nooit in naam van het goede kon worden gedaan. -Marie von Ebner-Eschenbach
er-zou-veel-minder-kwaad-op-de-wereld-gedaan-worden-als-het-kwaad-nooit-in-naam-van-het-goede-kon-worden-gedaan