We geven veel tijd en verspillen veel energie gedurende ons hele leven en niet alleen op school, aan de poging onze gedachten in bedwang te houden


we-geven-veel-tijd-verspillen-veel-energie-gedurende-ons-hele-leven-niet-alleen-op-school-aan-de-poging-onze-gedachten-in-bedwang-te-houden
krishnamurtiwegevenveeltijdverspillenenergiegedurendeonshelelevennietalleenopschoolaandepogingonzegedachteninbedwangtehoudenwe gevengeven veelveel tijdtijd enen verspillenverspillen veelveel energieenergie gedurendegedurende onsons helehele levenleven enen nietniet alleenalleen opop schoolaan dede pogingpoging onzeonze gedachtengedachten inin bedwangbedwang tete houdenwe geven veelgeven veel tijdveel tijd entijd en verspillenen verspillen veelverspillen veel energieveel energie gedurendeenergie gedurende onsgedurende ons heleons hele levenhele leven enleven en nieten niet alleenniet alleen opalleen op schoolaan de pogingde poging onzepoging onze gedachtenonze gedachten ingedachten in bedwangin bedwang tebedwang te houdenwe geven veel tijdgeven veel tijd enveel tijd en verspillentijd en verspillen veelen verspillen veel energieverspillen veel energie gedurendeveel energie gedurende onsenergie gedurende ons helegedurende ons hele levenons hele leven enhele leven en nietleven en niet alleenen niet alleen opniet alleen op schoolaan de poging onzede poging onze gedachtenpoging onze gedachten inonze gedachten in bedwanggedachten in bedwang tein bedwang te houdenwe geven veel tijd engeven veel tijd en verspillenveel tijd en verspillen veeltijd en verspillen veel energieen verspillen veel energie gedurendeverspillen veel energie gedurende onsveel energie gedurende ons heleenergie gedurende ons hele levengedurende ons hele leven enons hele leven en niethele leven en niet alleenleven en niet alleen open niet alleen op schoolaan de poging onze gedachtende poging onze gedachten inpoging onze gedachten in bedwangonze gedachten in bedwang tegedachten in bedwang te houden

De vrijgevigheid bestaat niet zozeer in veel geven, als wel in geven te rechter tijdWe hebben een geweldige hoeveelheid energie nodig en we verspillen haar door angst, maar deze energie die los komt bij het verwerpen van elke vorm van vrees, er is, produceert die energie zelf die radicale innerlijke omwentelingHet leven is veel te kort en onze wereld veel te klein om er een slagveld van te makenDie niet veel dragen kan, veel weldoen, veel vergeven, bezit de wijsheid niet, maar ook de kunst te levenVeel van onze moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat ons volk zich voor alles wendt tot onze politiciIn ons verdriet zoeken we troost bij de borstbeelden van onze doden die we in onze huizen opstellen. De standbeelden die op openbare plaatsen staan zouden ons nog veel meer troost moeten geven omdat deze behalve de vouw en het gelaat van de mensen ook hun roem en aanzien kunnen oproepen