We hebben een geweldige hoeveelheid energie nodig en we verspillen haar door angst, maar deze energie die los komt bij het verwerpen van elke vorm van vrees, er is, produceert die energie zelf die radicale innerlijke omwenteling


we-hebben-een-geweldige-hoeveelheid-energie-nodig-we-verspillen-haar-door-angst-maar-deze-energie-die-los-komt-bij-het-verwerpen-van-elke-vorm-van
krishnamurtiwehebbeneengeweldigehoeveelheidenergienodigweverspillenhaardoorangstmaardezedieloskomtbijhetverwerpenvanelkevormvreeserisproduceertzelfradicaleinnerlijkeomwentelingwe hebbenhebben eeneen geweldigegeweldige hoeveelheidhoeveelheid energieenergie nodignodig enen wewe verspillenverspillen haarhaar doormaar dezedeze energieenergie diedie loslos komtkomt bijbij hethet verwerpenverwerpen vanvan elkeelke vormvorm vanvan vreeser isproduceert diedie energieenergie zelfzelf diedie radicaleradicale innerlijkeinnerlijke omwentelingwe hebben eenhebben een geweldigeeen geweldige hoeveelheidgeweldige hoeveelheid energiehoeveelheid energie nodigenergie nodig ennodig en ween we verspillenwe verspillen haarverspillen haar doorhaar door angstmaar deze energiedeze energie dieenergie die losdie los komtlos komt bijkomt bij hetbij het verwerpenhet verwerpen vanverwerpen van elkevan elke vormelke vorm vanvorm van vreesproduceert die energiedie energie zelfenergie zelf diezelf die radicaledie radicale innerlijkeradicale innerlijke omwenteling

Het voortgezet onderwijs, dat een opwekking van energie moest zijn, is integendeel een moordernaar van energie -Charles-Ange Laisant
het-voortgezet-onderwijs-dat-een-opwekking-van-energie-moest-zijn-is-integendeel-een-moordernaar-van-energie
Geen enkele hoeveelheid energie kan de plaats innemen van het denkvermogen -Henry van Dyke
geen-enkele-hoeveelheid-energie-kan-de-plaats-innemen-van-het-denkvermogen
Het is een vreemd, maar lang niet zeldzaam verschijnsel, dat degene, die bijstand verleent, vaak meer ijver en energie toont dan degene die er voordeel van trekt -Thérèse Hoven
het-is-een-vreemd-maar-lang-niet-zeldzaam-verschijnsel-dat-degene-die-bijstand-verleent-vaak-meer-ijver-energie-toont-dan-degene-die-er-voordeel-van
We geven veel tijd en verspillen veel energie gedurende ons hele leven en niet alleen op school, aan de poging onze gedachten in bedwang te houden -Krishnamurti
we-geven-veel-tijd-verspillen-veel-energie-gedurende-ons-hele-leven-niet-alleen-op-school-aan-de-poging-onze-gedachten-in-bedwang-te-houden